• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.200 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ค. 63
  • 22,411
  จุดเด่น
  มิติใหม่ของการเก็บเงิน กับ เงินฝากออมทรัพย์ ธนชาต e-SAVINGS เงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ ให้ดอกเบี้ยสูง คล่องตัว ถอนได้ ดอกไม่ลด

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS
  จุดเด่น
  :
  มิติใหม่ของการเก็บเงิน กับ เงินฝากออมทรัพย์ ธนชาต e-SAVINGS เงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ ให้ดอกเบี้ยสูง คล่องตัว ถอนได้ ดอกไม่ลด
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 5,000,000 บาท 1.200 %
  ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  รายละเอียดดอกเบี้ย

  • สำหรับวงเงินฝาก 5 ล้านบาทแรก รับอัตราดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี
  • สำหรับวงเงินฝากส่วนที่เกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 2 ก.ย. 59
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ โดยธนาคารออกหลักฐานการรับฝากแก่ผู้ฝากเป็นใบแสดงการเปิดบัญชี ธนาคารกำหนดให้ลูกค้าต้องใช้บริการ Thanachart Connect โมบายแอพ หรือ Thanachart iNet กรณีลูกค้าไม่มีการใช้บริการดังกล่าว ต้องสมัครใช้บริการในวันเปิดบัญชี
  2. จำนวนขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS เปิดบัญชี 0 บาท (เฉพาะช่วงโปรโมชั่นในช่วงแรก หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ) และเงินคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท หรือเป็นไปตามประกาศธนาคาร (กรณีลูกค้าต้องการถอนเงินให้ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนดจะไม่สามารถทำรายการใดๆ ได้จนกว่าจะมีเงินในบัญชีขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนด)
  3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS อนุญาตให้เปิดบัญชีได้เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติเท่านั้น สำหรับนิติบุคคลทุกประเภท ธนาคารไม่อนุญาตให้เปิดบัญชี
  4. ธนาคารอนุญาตให้เปิดบัญชีเป็นประเภทบัญชีเจ้าของคนเดียวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีร่วม (และ/หรือ/เพื่อ/โดย)
  5. ธนาคารอนุญาตให้ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ได้ 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
  6. ลูกค้าสามารถนำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ทำรายการผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
   - ทำรายการฝากเงินสดได้ที่เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM หรือเครื่องฝาก/ถอนเงินสดอัตโนมัติ (Recycling)
   - ทำรายการถอนโอนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thanachart Connect โมบายแอพ หรือ Thanachart iNet
   - ดูรายละเอียดการเดินบัญชีผ่านช่องทาง Thanachart Connect โมบายแอพ หรือ Thanachart iNet หรือ Thanachart Contact Center โทร 1770 โดยรับรายการเดินบัญชีผ่านระบบโทรสาร (FAX)
  7. ไม่อนุญาตให้นำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ใช้บริการดังนี้
   - บริการผูกบัตร Cebit Card / บัตร ATM
   - บริการคู่โอนกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Online Fund Transfer และ/หรือ Sweep Arrangement Maintenance)
   - บริการหักบัญชีเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ (ATS)
   - บริการโอนเงินอัตโนมัติเป็นคำสั่งประจำของบัญชีเงินฝาก (Auto Fund Transfer)
   - บริการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ (Change Product)
  8. อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ให้เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
  9. ธนาคารจำคำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือของทุกวัน โดยจะนำดอกเบี้ยสะสมจ่ายเข้าบัญชีลูกค้าในงวดบัญชีมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับวันที่จะคำนวณดอกเบี้ยสะสมสิ้นสุดและนำดอกเบี้ยสะสมจ่ายเข้าบัญชีลูกค้า สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร
  10. กรณีลูกค้ายกเลิกการผูกธนชาตพร้อมเพย์ กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงตามอัตราดอกเบี้ยปกติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
  11. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
  12. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์ ธนาคารตะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีมีข้อพิพาท ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  2 ก.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์