บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.500 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
มิติใหม่ของการเก็บเงิน กับ เงินฝากออมทรัพย์ ธนชาต e-SAVINGS เงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ ให้ดอกเบี้ยสูง คล่องตัว ถอนได้ ดอกไม่ลด

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS
จุดเด่น
:
มิติใหม่ของการเก็บเงิน กับ เงินฝากออมทรัพย์ ธนชาต e-SAVINGS เงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ ให้ดอกเบี้ยสูง คล่องตัว ถอนได้ ดอกไม่ลด
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 1,000,000 บาท 1.500 %
ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 2 ก.ย. 59
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ โดยธนาคารออกหลักฐานการรับฝากแก่ผู้ฝากเป็นใบแสดงการเปิดบัญชี ธนาคารกำหนดให้ลูกค้าต้องใช้บริการ Thanachart Connect โมบายแอพ หรือ Thanachart iNet กรณีลูกค้าไม่มีการใช้บริการดังกล่าว ต้องสมัครใช้บริการในวันเปิดบัญชี
 2. จำนวนขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS เปิดบัญชี 0 บาท (เฉพาะช่วงโปรโมชั่นในช่วงแรก หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ) และเงินคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท หรือเป็นไปตามประกาศธนาคาร (กรณีลูกค้าต้องการถอนเงินให้ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนดจะไม่สามารถทำรายการใดๆ ได้จนกว่าจะมีเงินในบัญชีขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนด)
 3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS อนุญาตให้เปิดบัญชีได้เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติเท่านั้น สำหรับนิติบุคคลทุกประเภท ธนาคารไม่อนุญาตให้เปิดบัญชี
 4. ธนาคารอนุญาตให้เปิดบัญชีเป็นประเภทบัญชีเจ้าของคนเดียวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีร่วม (และ/หรือ/เพื่อ/โดย)
 5. ธนาคารอนุญาตให้ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ได้ 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
 6. ลูกค้าสามารถนำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ทำรายการผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - ทำรายการฝากเงินสดได้ที่เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM หรือเครื่องฝาก/ถอนเงินสดอัตโนมัติ (Recycling)
  - ทำรายการถอนโอนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thanachart Connect โมบายแอพ หรือ Thanachart iNet
  - ดูรายละเอียดการเดินบัญชีผ่านช่องทาง Thanachart Connect โมบายแอพ หรือ Thanachart iNet หรือ Thanachart Contact Center โทร 1770 โดยรับรายการเดินบัญชีผ่านระบบโทรสาร (FAX)
 7. ไม่อนุญาตให้นำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ใช้บริการดังนี้
  - บริการผูกบัตร Cebit Card / บัตร ATM
  - บริการคู่โอนกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Online Fund Transfer และ/หรือ Sweep Arrangement Maintenance)
  - บริการหักบัญชีเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ (ATS)
  - บริการโอนเงินอัตโนมัติเป็นคำสั่งประจำของบัญชีเงินฝาก (Auto Fund Transfer)
  - บริการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ (Change Product)
 8. อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ให้เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
 9. ธนาคารจำคำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือของทุกวัน โดยจะนำดอกเบี้ยสะสมจ่ายเข้าบัญชีลูกค้าในงวดบัญชีมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับวันที่จะคำนวณดอกเบี้ยสะสมสิ้นสุดและนำดอกเบี้ยสะสมจ่ายเข้าบัญชีลูกค้า สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร
 10. กรณีลูกค้ายกเลิกการผูกธนชาตพร้อมเพย์ กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงตามอัตราดอกเบี้ยปกติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
 11. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 12. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์ ธนาคารตะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีมีข้อพิพาท ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์