บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทำให้คนไทยมีบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทำให้คนไทยมีบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.600 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • เพื่อทำให้คนไทยมีบ้านโดยเงินฝากทำให้คนไทยมีบ้านจะช่วยให้ผู้สูงอายุในแต่ละเขตพื้นที่มีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามโครงการธอส.ขออาสาช่วยชุมชนสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
 • ธนาคารจะสมทบทุนเงินบริจาค 0.1%ของยอดเงินที่ลูกค้าฝากทั้งโครงการเพื่อนำเงินเข้าสมทบโครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชนสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ
 • รับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 15 สิงหาคม 2561
 • ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2562 หลังจากนั้นสามารถฝากได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทำให้คนไทยมีบ้าน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทำให้คนไทยมีบ้าน
จุดเด่น
:
 • เพื่อทำให้คนไทยมีบ้านโดยเงินฝากทำให้คนไทยมีบ้านจะช่วยให้ผู้สูงอายุในแต่ละเขตพื้นที่มีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามโครงการธอส.ขออาสาช่วยชุมชนสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
 • ธนาคารจะสมทบทุนเงินบริจาค 0.1%ของยอดเงินที่ลูกค้าฝากทั้งโครงการเพื่อนำเงินเข้าสมทบโครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชนสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ
 • รับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 15 สิงหาคม 2561
 • ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2562 หลังจากนั้นสามารถฝากได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ), นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ)
ไม่เกิน 10,000,000 บาท 1.600 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ไม่เกิน 10,000,000 บาท 1.600 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • วันที่ 9 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.40% ต่อปี
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2562 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.875% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย เท่ากับ 1.60% ต่อปี หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 9 เม.ย. 61 ถึง 15 ส.ค. 61
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท และจำนวนเงินฝากคงเหลือในบัญชีรวมสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
 2. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1 , 2 และ 9)
 3. เปิดบัญชี 1 ราย ต่อ 1 บัญชี
 4. รับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 15 สิงหาคม 2561
 5. ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2562 หลังจากนั้นสามารถฝากได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
 6. หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ 8 เมษายน 2562 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝาก โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามอัตราดอกเบี้ยแต่ละช่วงเวลาที่กำหนดตามยอดเงินฝากคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยให้ ณ วันปิดบัญชี
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
23 เม.ย. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์