• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทำให้คนไทยมีบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 1.600 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 61
  • 8,511
  จุดเด่น
  • เพื่อทำให้คนไทยมีบ้านโดยเงินฝากทำให้คนไทยมีบ้านจะช่วยให้ผู้สูงอายุในแต่ละเขตพื้นที่มีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามโครงการธอส.ขออาสาช่วยชุมชนสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
  • ธนาคารจะสมทบทุนเงินบริจาค 0.1%ของยอดเงินที่ลูกค้าฝากทั้งโครงการเพื่อนำเงินเข้าสมทบโครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชนสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ
  • รับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 15 สิงหาคม 2561
  • ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2562 หลังจากนั้นสามารถฝากได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทำให้คนไทยมีบ้าน
  จุดเด่น
  :
  • เพื่อทำให้คนไทยมีบ้านโดยเงินฝากทำให้คนไทยมีบ้านจะช่วยให้ผู้สูงอายุในแต่ละเขตพื้นที่มีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามโครงการธอส.ขออาสาช่วยชุมชนสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
  • ธนาคารจะสมทบทุนเงินบริจาค 0.1%ของยอดเงินที่ลูกค้าฝากทั้งโครงการเพื่อนำเงินเข้าสมทบโครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชนสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ
  • รับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 15 สิงหาคม 2561
  • ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2562 หลังจากนั้นสามารถฝากได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ), นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ)
  ไม่เกิน 10,000,000 บาท 1.600 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ไม่เกิน 10,000,000 บาท 1.600 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • วันที่ 9 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.40% ต่อปี
  • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2562 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.875% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย เท่ากับ 1.60% ต่อปี หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 9 เม.ย. 61 ถึง 15 ส.ค. 61
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท และจำนวนเงินฝากคงเหลือในบัญชีรวมสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
  2. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1 , 2 และ 9)
  3. เปิดบัญชี 1 ราย ต่อ 1 บัญชี
  4. รับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 15 สิงหาคม 2561
  5. ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2562 หลังจากนั้นสามารถฝากได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
  6. หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ 8 เมษายน 2562 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝาก โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามอัตราดอกเบี้ยแต่ละช่วงเวลาที่กำหนดตามยอดเงินฝากคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยให้ ณ วันปิดบัญชี
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  23 เม.ย. 61
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์