บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ดอกเบี้ย : 1.500 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และผู้ฝากที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาทรับดอกเบี้ยสูงถึง 1.50% ต่อปี พร้อมรับดอกเบี้ยโบนัสพิเศษตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และผู้ฝากที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาทรับดอกเบี้ยสูงถึง 1.50% ต่อปี พร้อมรับดอกเบี้ยโบนัสพิเศษตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์)
ทุกจำนวน 1.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ยในโครงการเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ รวม 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ครั้งที่ 1 ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสจากยอดเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์แต่ละวัน 5 ม.ค.58 - 19 มิ.ย.58 กำหนดวันที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อัตราปกติตามประกาศธนาคาร 20 มิ.ย.58 กำหนดวันจ่ายดอกเบี้ยโบนัสส่วนเพิ่มในโครงการเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ ภายในวันที่ 20 ก.ค.58
 • ครั้งที่ 2 ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสจากยอดเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์แต่ละวัน 20 มิ.ย.58 - 17 ธ.ค.58 กำหนดวันที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อัตราปกติตามประกาศธนาคาร 18 ธ.ค.58 กำหนดวันจ่ายดอกเบี้ยโบนัสส่วนเพิ่มในโครงการเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ ภายในวันที่ 31 ธ.ค.58
 • ครั้งที่ 3 ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสจากยอดเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์แต่ละวัน 18 ธ.ค.58 - 16 มิ.ย.59 กำหนดวันที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อัตราปกติตามประกาศธนาคาร 17 มิ.ย.59 กำหนดวันจ่ายดอกเบี้ยโบนัสส่วนเพิ่มในโครงการเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ ภายในวันที่ 20 ก.ค.59
 • ครั้งที่ 4 ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสจากยอดเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์แต่ละวัน 17 มิ.ย.59 - 15 ธ.ค.59 กำหนดวันที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อัตราปกติตามประกาศธนาคาร 16 ธ.ค.59 กำหนดวันจ่ายดอกเบี้ยโบนัสส่วนเพิ่มในโครงการเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ ภายในวันที่ 31 ธ.ค.59
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีผู้ฝากปิดบัญชีเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ธนาคารประกาศไว้ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยโบนัสส่วนเพิ่มในงวดนั้น
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 5 ม.ค. 58
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา และผู้ฝากที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ หรือมีปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ.2540 เป็นต้นมา ณ วันที่เปิดบัญชี
 2. ต้องเป็นบัญชีที่เปิดใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยสามารถเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และมียอดเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 3. ผู้ฝากต้องมีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยส่ง SMS ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
 4. กำหนดการจ่ายดอกเบี้ยในโครงการเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ รวม 4 ครั้ง ตามที่ธนาคารกำหนด?
 5. ในแต่ละเดือนต้องมีรายการฝากเงินเข้าบัญชีอย่างน้อยจำนวน 1 ครั้ง ตามช่วงระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด (ไม่นับรวมรายการที่ธนาคารเป็นผู้ทำรายการ เช่น ดอกเบี้ย และดอกเบี้ยโบนัส เป็นต้น)
 6. ในแต่ละเดือนต้องมีจำนวนเงินฝากเข้าบัญชี มากกว่าจำนวนเงินถอนออกจากบัญชีตามช่วงระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด (ไม่นับรวมยอดเงินที่เกิดจากรายการดอกเบี้ย ดอกเบี้ยโบนัส และภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ย และดอกเบี้ยโบนัส)
 7. ธนาคารจะทำการจ่ายดอกเบี้ยโบนัสส่วนเพิ่มในเดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคมของปี 2558 และ 2559 หากงวดใดลูกค้าปฏิบัติผิดเงื่อนไขในข้อ 1, 3, 5 และ 6 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ปกติประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาเฉพาะในงวดนั้น
 8. กรณีที่ผู้ฝากมีจำนวนเงินฝากเข้าบัญชีมากกว่าจำนวนเงินที่ถอนออกจากบัญชี และยอดคงเหลือไม่เกิน 100,000 บาทต่อวัน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ปกติประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา และดอกเบี้ยโบนัสส่วนเพิ่มโดยคำนวณจากยอดคงเหลือในแต่ละวัน?
 9. กรณีที่ผู้ฝากมีจำนวนเงินฝากเข้าบัญชีมากกว่าจำนวนเงินถอนเงินออกจากบัญชี แต่ยอดเงินคงเหลือในวันใดวันหนึ่งเกินกว่า 100,000 บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา สำหรับวันที่มียอดคงเหลือเกิน 100,000 บาท ธนาคารจะคำนวณจ่ายดอกเบี้ยโบนัสเฉพาะยอดเงินในส่วนที่ไม่เกิน 100,000 บาทเท่านั้น
 10. ดอกเบี้ยโบนัสส่วนเพิ่มธนาคารจะนำไปรวมกับดอกเบี้ยปกติ เพื่อคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับสิทธิการได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 11. กรณีผู้ฝากปิดบัญชีเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ธนาคารประกาศไว้ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยโบนัสส่วนเพิ่มในงวดนั้น
 12. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ธนาคารประกาศไว้ ให้ถือว่าเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์ จูเนียร์ สิ้นสุดเงื่อนไขการได้รับดอกเบี้ยโบนัสเพิ่มโดยบริการดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นบริการเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งจะได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขเช่นเดียวกับบริการเงินฝากออมทรัพย์ในอัตราปกติตามที่ธนาคารประกาศไว้
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-888-8888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์