บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.500 %
Product Highlight
  • คุ้มเกินคุ้ม เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ ถอนได้ ให้ดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
จุดเด่น
:
  • คุ้มเกินคุ้ม เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ ถอนได้ ให้ดอกเบี้ยสูง
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง (หากมีการถอนเงินเกินจากที่ธนาคารกำหนด จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงิน 0.50% ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท และไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนหรือการถอนเงินครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไป หรือ การถอน/การโอนเพื่อปิดบัญชี/หักชำระค่าเช่าตู้นิรภัย/การโอนเงินชำระหนี้เงินกู้ โดยนับเป็นจำนวนครั้งของการถอนเงิน)
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
  2. การฝากและถอนเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท เว้นแต่เป็นการถอนเพื่อปิดบัญชี
  3. ฝากครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน กรณีวันใดมีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในวันนั้น
  4. ฝากไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายนและ 29 ธันวาคม ไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้นให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์