• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มค่า ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  ดอกเบี้ย : 0.600 - 0.800 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 60
  • 10,102
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติสูงสุดถึง 2 เท่า และคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 6 เท่าของยอดเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มค่า
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติสูงสุดถึง 2 เท่า และคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 6 เท่าของยอดเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน แต่ไม่เกิน 70 ปี ณ วันที่ขอใช้บริการ)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 50,000 บาท 0.600 %
  ตั้งแต่ 50,000 ถึง 4,999,999 บาท 0.800 %
  ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 0.600 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ความคุ้มครองอุบัติเหตุจะสิ้นสุดเมื่อ
  1. มีการจ่ายเงินชดเชยทุกกรณี
  2. เจ้าของบัญชีขอปิดบัญชี
  3. เจ้าของบัญชีหรือผู้เอาประกันอายุเกิน 70 ปี
  4. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 50,000 บาท

   อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ 23 มี.ค. 58 ซึ่งบังคับใช้อยู่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน แต่ไม่เกิน 70 ปี ณ วันที่ขอใช้บริการ และมีร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ พิการหรือวิกลจริต
  2. สามารถขอใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มค่าได้มากกว่า 1 บัญชี โดยความคุ้มครองเมื่อรวมกันแล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ความคุ้มครองของเจ้าของบัญชีเงินฝากได้รับ
  3. ชื่อบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีอำนาจถอนเงิน กรณีเป็นบัญชีร่วมให้ระบุบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุเพียง 1 คน สำหรับชื่อบัญชีชื่อแรกเท่านั้น
  4. จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก ขั้นต่ำ 1,000 บาท ขึ้นไป 
  5. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท กรณีที่ลูกค้าต้องการถอนเงินให้มียอดเงินคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด ต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อปิดบัญชี
  6. ผู้ฝากสามารถถอนเงินได้ 2 ครั้งต่อเดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การถอนเงินครั้งต่อไปในเดือนนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 100 บาท ซึ่งจำนวนครั้งในการถอน จะนับเฉพาะช่องทางการถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์สาขา และถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดยธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกวันสุดท้ายของเดือน
  7. กรณีหักบัญชีเพื่อชำระค่าธรรมเนียมต่างๆให้กับธนาคาร จะไม่นับเป็นรายการถอน
  8. กรณีหักบัญชีจากการสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าบริการ/สาธารณูปโภค/ชำระสินเชื่อของธนาคาร/ชำระราคาหลักทรัพย์,หน่วยลงทุน จะไม่นับเป็นรายการถอน
  9. กรณีใช้ร่วมกับบัตรเดบิต รายการหักบัญชีที่เกิดจากการใช้บัตรเดบิตเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการ จะไม่นับเป็นรายการถอน
  10. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยให้ตามยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน และสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ทุกวันที่ 10 ของเดือน (ไม่เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  11. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์คุ้มค่า เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร เมื่อรวมอัตราค่าเบี้ยประกันคิดเป็น
   • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงสุด 0.750% สำหรับวงเงินฝากน้อยกว่า 50,000 บาท
   • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงสุด 1.392% สำหรับวงเงินฝากตั้งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่ถึง 5,000,000 บาท
   • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงสุด 0.789% สำหรับวงเงินฝากตั้งแต่ 5,000,000 บาท
  12. กรณีผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชี และมีการถอนมากกว่า 2 ครั้งในเดือนนั้นๆ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชี 100 บาท และค่าธรรมเนียมการถอน ครั้งละ 100 บาท สำหรับการถอนที่เกินกว่า 2 ครั้ง
  13. ผู้ฝากจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ถัดจากวันที่เปิดบัญชี 1 วัน โดยจะต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และต้องไม่สิ้นสุดความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
  14. การสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อเจ้าของบัญชีขอถอนหรือขอโอนจนทำให้ยอดเงินในบัญชีคงเหลือ ต่ำกว่า 50,000 บาท หรือเจ้าของบัญชีขอปิดบัญชี หรือเจ้าของบัญชีอายุเกิน 70 ปี จะไม่ได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ หรือข้อตกลงการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มค่า อีกต่อไป
  15. ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ คุ้มครองโดย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด หรือข้อตกลงการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มค่า หรือที่ธนาคารจะประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
  16. การปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์