บัญชี :
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 0.625 %
Product Highlight
 • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
 • เปิดได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
จุดเด่น
:
 • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 
 • เปิดได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
ทุกจำนวน 0.625 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ของเดือนมิถุนายน และธันวาคม หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 16 ต.ค. 61
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป (ไม่อนุญาตสำหรับการเปิดบัญชีร่วม, บัญชี "เพื่อ" และบัญชี "โดย")
 2. สามารถเปิดบัญชีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
 3. ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 
 4. ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก จนกว่าบัญชีเงินฝากพื้นฐานจะถูกปรับสถานะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติทั่วไปของธนาคารฯ 
 5. สงวนสิทธิ์ในการปรับสถานะบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติทั่วไปของธนาคารฯ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  5.1 มียอดเงินฝากในบัญชีคงเหลือเฉลี่ย ณ สิ้นวันในแต่ละเดือนเกิน 50,000 บาท
  5.2 มียอดเงินเข้ารวมหรือยอดเงินออกรวม อย่างใดอย่างหนึ่งเกิน 50,000 บาท/เดือน
  5.3 ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากติดต่อกันเกิน 24 เดือน
  5.4 ผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 6. ธนาคารฯ จะคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง ของเดือนมิถุนายน และธันวาคม หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) 
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์