บัญชี :
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 0.500 %
Product Highlight
 • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และขณะเปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งแบบมีสมุดคู่ฝาก หรือไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • ผู้ฝาก 1 คน สามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้ 1 บัญชี และขอออกบัตรเดบิตได้ 1 ใบ และไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีชื่อร่วม หรือชื่อคณะบุคคลได้
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
จุดเด่น
:
 • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และขณะเปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  และเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 • สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งแบบมีสมุดคู่ฝาก หรือไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • ผู้ฝาก 1 คน สามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้ 1 บัญชี และขอออกบัตรเดบิตได้ 1 ใบ และไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีชื่อร่วม หรือชื่อคณะบุคคลได้
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 10 พ.ย. 61
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และขณะเปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  และเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 2. ผู้ฝาก 1 คน สามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้ 1 บัญชี และขอออกบัตรเดบิตได้ 1 ใบ และไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีชื่อร่วม หรือชื่อคณะบุคคลได้
 3. ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
 4. ผู้ฝากจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตลอดระยะเวลาที่บัญชีเงินฝากพื้นฐานยังคงสถานะอยู่ แม้ว่าบัญชีเงินฝากพื้นฐานจะไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และจํานวนเงินฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท
 5. ผู้ฝากจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเดบิตและค่าธรรมเนียมรายปี ของบัตรเดบิตนั้น ๆ ตลอดระยะเวลาที่บัญชีเงินฝากพื้นฐานยังคงสถานะอยู่ กรณีที่ผู้ฝากขอออกบัตรเดบิตผ่าน SCB Easy Application ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปี โดยหักจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากก่อนและจะคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากพื้นฐานของผู้ฝากภายใน 3 วัน นับจากวันท่ผู้ฝากขอออกบัตรเดบิตผ่าน SCB Easy Application
 6. กรณีบัญชีเงินฝากพื้นฐานไม่มีธุรกรรมการเงินใด ๆ อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 24 เดือน บัญชีเงินฝากพื้นฐานจะถูกเปลี่ยนเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยธนาคารมีสิทธิคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีและค่าธรรมเนียมรายปี ของบัตรเดบิตตามอัตราค่าบริการที่ธนาคารประกาศไว้
 7. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากในอัตราตามประกาศของธนาคาร เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ทั้งนี้ ธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยจากจํานวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากพื้นฐานทุกสิ้นวันและจะจ่ายดอกเบี้ยปี ละ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
 8. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มิได้รับการยกเว้นข้างต้น ธนาคารจะเรียกเก็บตามประกาศธนาคารตามที่กําหนดไว้
 9. ในกรณีที่บัญชีเงินฝากพื้นฐานได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม (เว้นแต่กรณีการเปลี่ยนประเภทบัญชีตาม ข้อ 6) ผู้ฝากตกลงให้เงื่อนไขนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสําหรับบัญชีเงินฝากที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ด้วย
 10. ในกรณีที่ผู้ฝากมีข้อตกลงพิเศษกับธนาคารเกี่ยวกับการฝากเงินและ/หรือการจ่ายดอกเบี้ยในลักษณะอื่นใดก็ตาม ผู้ฝากจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงพิเศษดังกล่าวทุกประการ
 11. การคํานวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฎิบัติใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก นอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์