บัญชี :
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ดอกเบี้ย : 0.500 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน จาก ธ.กสิกรไทย รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย โดยมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ฝาก หรือผู้เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ฝากได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน จาก  ธ.กสิกรไทย รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย โดยมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ฝาก หรือผู้เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ฝากได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 8 ต.ค. 61
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย โดยเป็นผู้ฝากที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ฝาก หรือผู้ฝากที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. จำกัดสิทธิ์การเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน 1 คน ต่อ 1 บัญชี
 3. ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 4. ไม่มีค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝากจนกว่าบัญชีเงินฝากพื้นฐานจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับสถานะบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ในกรณีที่ลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  5.1 มียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยณ.สิ้นวันในแต่ละเดือนเกิน 50,000 บาทต่อเดือนในบัญชี
  5.2 มียอดเงินเข้ารวม หรือยอดเงินออกรวม อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละเดือนเกิน 50,000 บาท
  5.3 กรณีบัญชีเงินฝากพื้นฐานไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 24 เดือน
  5.4 ผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นผู้มีสิทธิในการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ยกตัวอย่างเช่น กรณีผู้ฝากไม่ได้เป็นผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ

 6. ธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบี้ยปี ละ 2 ครั้ง โดยจ่ายดอกเบี้ยพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ภายในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี

 7. กรณีบัญชีเงินฝากพื้นฐานถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเป็นเงินฝากออมทรัพย์แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้อีก ในกรณีที่ผู้ฝากประสงค์จะใช้บัญชีเงินฝากพื้นฐานอีก ผู้ฝากจะต้องดำเนินการเปิดบัญชีใหม่ ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝาก สำหรับการฝากเงินประเภทบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ณ วันที่เปิดบัญชีใหม่ตามที่ธนาคารกำหนดด้วย

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-888-8888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์