บัญชี :
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
ดอกเบี้ย : 0.625 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • เปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี (ตลอดระยะเวลาที่มีสถานะเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐาน)
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ไอซีบีซี (ไทย)
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • เปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี (ตลอดระยะเวลาที่มีสถานะเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐาน)
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.625 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชี ได้แก่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 3. ไม่รับฝากบัญชี "เพื่อ" "โดย" บัญชีคณะบุคคล และบัญชีร่วมทุกชนิด (บัญชี "และ" "หรือ")
 4. ไม่มีกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 5. ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี (ตลอดระยะเวลาที่มีสถานะเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐาน)
 6. คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และโอนเข้าบัญชีภายในเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับสถานะประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพื้นฐาน เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่บัญชีเงินฝากพื้นฐานมีลักษณะตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  7.1 มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันเฉลี่ยต่อเดือนเกินกว่า 50,000 บาท
  7.2 มียอดเงินเข้ารวม หรือยอดเงินออกรวม อย่างใดอย่างหนึ่งเกินกว่า 50,000 บาทในแต่ละเดือน
  7.3 ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีติดต่อกันเกินกว่า 24 เดือน
  7.4 เจ้าของบัญชีไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2629-5588
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์