บัญชี :
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 0.700 %
Product Highlight
 • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี
 • ไม่จำกัดจำนวนเปิดบัญชี หรือเงินฝากขั้นต่ำ
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการปิดบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
จุดเด่น
:
 • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี
 • ไม่จำกัดจำนวนเปิดบัญชี หรือเงินฝากขั้นต่ำ
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการปิดบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุ 65 ปีขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป (ณ วันเปิดบัญชี))
ทุกจำนวน 0.700 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง ณ วันที่ 25 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 17 ต.ค. 61
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี
 2. เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชี (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม, บัญชี"และ", บัญชี"หรือ", บัญชี"เพื่อ", บัญชี"โดย")
 3. ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีหรือฝากเงิน
 4. ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการปิดบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
 5. ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก จนกว่าบัญชีเงินฝากพื้นฐานจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของธนาคาร (ออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา)
 6. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง ณ วันที่ 25 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี โดยคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน  จนถึงวันที่ 25 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม และผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับสถานะบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของธนาคาร (ออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด) โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และหลังจากนั้นหากผู้ฝากไม่มาติดต่อเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะปรับเงื่อนไขเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพยืทั่วไปของธนาคาร (ออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด) ให้อัตโนมัติ ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  7.1 ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากติดต่อกันเกิน 24 เดือน
  7.2 ผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์