บัญชี :
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 0.500 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
 • ผู้ฝาก 1 รายสามารถเปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
 • ผู้ฝาก 1 รายสามารถเปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุ 65 ปีขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป (ณ วันเปิดบัญชี))
ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง  ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 18 ต.ค. 61
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา ดังนี้
  1.1 ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี 
  1.2 ผู้ได้รับเงินสวัสดิการสังคมจากรัฐ และเงินอุดหนุนอื่นในลักษณะเดียวกัน และสมัครใช้บริการ KK พร้อมเพย์ โดยผูกบัญชีนี้กับเลขประจำตัวประชาชน
 2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวกันเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 รายเปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้นตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
 3. ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 4. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน 
 5. ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก
 6. ไม่มีค่าธรรมเนียมกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
 7. ผู้ฝากสามารถสมัครใช้บริการบัตรเดบิตได้ โดยประเภทบัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรเฉพาะกรณีออกบัตรครั้งแรก หรือบัตรหมดอายุ และค่าธรรมเนีมรายปีตลอดอายุบัตร (กรณีบัตรหายหรือชำรุดคิดค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ ตามประกาศธนาคาร)
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์