บัญชี :
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : ไม่มีดอกเบี้ย
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
 • ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี รวมถึงค่าธรรมเนียมการต่ออายุบัตรเดบิตของธนาคาร
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
 • ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี รวมถึงค่าธรรมเนียมการต่ออายุบัตรเดบิตของธนาคาร
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุ 65 ปีขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป (ณ วันเปิดบัญชี))
ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
n/a
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 17 ต.ค. 61
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. การเปิดบัญชีครั้งแรกไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชี บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป (ณ วันที่เปิดบัญชี) หรือบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมกับบัตรประชาชน (หรือเอกสารแสดงตนอื่นๆประกอบการเปิดบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด) และธนาคารไม่อนุญาตให้ใช้นามแฝงในการเปิดบัญชี และไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีแทนผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นมาใช้บัญชี
 2. ผู้ฝากเงิน 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
 3. ผู้ฝากเงิน มีสิทธิสมัครใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร โดยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร กรณีที่ผู้ฝากเงินสมัครใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร คู่กับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ผู้ฝากเงินจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมการต่ออายุบัตรเดบิต สำหรับค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน กรณีบัตรเดบิตชำรุดหรือสูญหายธนาคารจะเรียกเก็บตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนด
 4. บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชี จนกว่าผู้ฝากเงินปฏิบัติผิดเงื่อนไขทำให้บัญชีถูกเปล่ยนสถานะเป็นบัญชี ทีเอ็มบี เบสิก
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงสถานะผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากพื้นฐาน เป็นบัญชี ทีเอ็มบี เบสิก โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้ถือว่าสิทธิพิเศษของบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้สิ้นสุดลงทันที เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  5.1 บัญชีเงินฝากพื้นฐานไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกิน 3 ปี โดยธนาคารจะส่งจดหมายแจ้งสถานะบัญชีไม่เคลื่อนไหวทุกสิ้นปี เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน โดยในปีที่ 3 ธนาคารจะแจ้งการเปลี่นสถานะบัญชีจากบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัชี ทีเอ็มบี เบสิก
  5.2 บัญชีเงินฝากพื้นฐาน มียอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือในแต่ละเดือนเกินกว่า 50,000 บาท
  5.3 บัญชีเงินฝากพื้นฐาน มียอดเงินรวมเข้าบัญชีหรือยอดเงินรวมออกจากบัญชีเกินกว่า 50,000 บาทต่อเดือน
  5.4 ผู้ฝากเงินขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ในกรณีที่ผู้ฝากเงินไม่ทำธุรกรรมการฝากเงินนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี โดยยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเป็นศูนย์บาท เป็นระยะเสบา 360 วันติดต่อกัน หรือมีการทำธุรกรรมทางเงิน แต่เงินในบัญชีเป็นศูนย์บาทติดด่อกันครบ 395 วัน
 7. หากธนาคารมีข้อสงสัยว่าการเปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเงินเป็นไปโดยไม่สุจริต ผู้ฝากเงินยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเดินบัญชี และ/หรือ ปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเงินได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร
 8. ผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (ถ้ามี) โดยธนาคารกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายน และธันวาคม และหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของรายได้ดอกเบี้ยที่ได้รับ ยกเว้นหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ในกรณีดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อตกลงการใช้บริการนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการของธนาคาร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์