บัญชี :
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 0.100 %
Product Highlight
 • ใช้เป็นบัญชีเพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชี

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
จุดเด่น
:
 • ใช้เป็นบัญชีเพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.100 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ในปีที่ทำการเปิดบัญชี (ไม่อนุญาตสำหรับ การเปิดบัญชีร่วม, บัญชี "เพื่อ" และบัญชี "โดย")
 2. สามารถเปิดบัญชีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
 3. ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
 4. ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี จนกว่าบัญชีพื้นฐานจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานะจากบัญชีพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  5.1 มียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ย ณ สิ้นวันในแต่ละเดือนเกิน 50,000 บาท/เดือน
  5.2 ผลรวมของยอดเงินเข้าบัญชีมากกว่า 50,000 บาท/เดือน
  5.3 ผลรวมของยอดเงินออกจากบัญชีมากกว่า 50,000 บาท/เดือน 
  5.4 บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกิน 24 เดือน
  5.5 ผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 6. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง ในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์