บัญชี :
บัญชีเงินฝากจัดเต็ม-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝากจัดเต็ม-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.500 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากจัดเต็ม สำหรับบุคคลธรรมดา
 • ให้อัตราดอกเบี้ยสูงตามยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้น
 • สามารถเลือกฝากได้ทั้งแบบมีสมุดคู่ฝาก และแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK)

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากจัดเต็ม

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากจัดเต็ม
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากจัดเต็ม สำหรับบุคคลธรรมดา 
 • ให้อัตราดอกเบี้ยสูงตามยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้น
 • สามารถเลือกฝากได้ทั้งแบบมีสมุดคู่ฝาก และแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 100,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 100,001 ถึง 500,000 บาท 1.500 %
ตั้งแต่ 500,001 ถึง 10,000,000 บาท 1.500 %
ตั้งแต่ 10,000,001 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย เป็นดังนี้
 • วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท = 0.50% ต่อปี
 • วงเงิน 100,001 - 500,000 บาท = 0.50% - 1.30% ต่อปี
 • วงเงิน 500,001 - 10,000,000 บาท = 1.30% - 1.49% ต่อปี
 • วงเงิน 10,000,001 ขึ้นไป = 0.50% - 1.49% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • สามารถถอนได้
 • กรณีเบิกถอนเกินกว่า 2 ครั้งต่อเดือน (เดือนปฏิทิน) ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการเบิกถอนตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไปในอัตราครั้งละ 50 บาท โดยธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมการเบิกถอนจากบัญชีเงินฝากจัดเต็ม ในวันที่ทำการเบิกถอน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 21 ก.ค. 59
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ผู้ฝาก 1 คน เปิดได้เพียง 1 บัญชี และไม่สามารถเปิดบัญชีโดยใช้ชื่อร่วมหรือคณะบุคคล
 2. จำนวนเงินฝากรายการแรก (เปิดบัญชี) ต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท
 3. กรณีเบิกถอนเกินกว่า 2 ครั้งต่อเดือน (เดือนปฏิทิน) ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการเบิกถอนตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไปในอัตราครั้งละ 50 บาท โดยธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมการเบิกถอนจากบัญชีเงินฝากจัดเต็ม ในวันที่ทำการเบิกถอน
  "การเบิกถอน" ตามความในวรรคก่อน หมายถึง การถอนเงิน การโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร การหักบัญชีเพื่อชำระหนี้ใดๆ ที่ผู้ฝากมีอยู่กับธนาคาร การหักบัญชีเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค การหักบัญชีเพื่อชำระค่าเช่าตู้นิรภัย ทั้งนี้ การหักบัญชีเพื่อชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของธนาคารซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในความหมายของ "การเบิกถอน" ดังกล่าวแล้วจะไม่ถือว่าเป็นการเบิกถอนแต่อย่างใด
 4. ในกรณีที่มีเงินฝากในบัญชีเงินฝากจัดเต็ม ไม่เพียงพอสำหรับการหักค่าธรรมเนียม จะไม่สามารถทำรายการถอนเงินได้
 5. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ฝากในอัตราที่ประกาศในตารางประกาศอัตราดอกเบี้ยข้างต้น โดยคำนวณเป็นรายวัน (คิดแบบขั้นบันได) ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
  ตัวอย่าง : ผู้ฝาก ฝากเงินจำนวน 15 ล้านบาท จะได้รับดอกเบี้ยดังนี้
  ขั้นที่ 1 - จำนวนเงิน 1 แสนบาทแรก ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50
  ขั้นที่ 2 - จำนวนเงินส่วนที่เกิน 1 แสนบาท จนถึง 5 แสนบาท ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.50
  ขั้นที่ 3 - จำนวนเงินส่วนที่เกิน 5 แสนบาท จนถึง 10 ล้านบาท ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.50
  ขั้นที่ 4 - จำนวนเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50 
 6. กรณีผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการที่มีบัญชีเงินฝากจัดเต็มได้รับดอกเบี้ยจากทุกบัญชีเงินฝากจัดเต็ม มีจำนวนรวมกันเกิน 20,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน ทั้งที่มีสถานะเปิดอยู่หรือปิดไปแล้วก็ตาม ธนาคารจะทำการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับจากทุกบัญชีเงินฝากจัดเต็มที่มีกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้
  6.1 สำหรับผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการที่มีบัญชีเงินฝากจัดเต็มหลายบัญชี ธนาคารจะทำการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากจัดเต็ม จากบัญชีเงินฝากจัดเต็มที่มีการเปิดบัญชีก่อน โดยเรียงลำดับตามวัน เวลาที่มีการเปิดบัญชี
  6.2 สำหรับบัญชีเงินฝากจัดเต็มที่มีการปิดบัญชีไประหว่างปีภาษี และมีภาระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเกิดขึ้นหลังจากการปิดบัญชีดังกล่าว ธนาคารจะทำการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากจัดเต็มจากบัญชีเงินฝากจัดเต็มที่ยังคงเปิดอยู่ในปีภาษีนั้น ตามจำนวนภาษีที่คงค้าง
  6.3 กรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่านได้เต็มจำนวน ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องนำดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีเเงินฝากจัดเต็มทั้งจำนวนไปรวมกัเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 7. กรณีผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ ได้รับดอกเบี้ยจากทุกบัญชีเงินฝากจัดเต็ม มีจำนวนรวมกันเกิน 20,000 บาทในปีภาษีเดียวกัน และถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการสามารถดำเนินการขอคืนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด
 8. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือวิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์