บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์ TMB One Bank ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีออมทรัพย์ TMB One Bank ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : 0.125 - 0.250 % (มี 7 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีธุรกิจแบบใหม่ สำหรับลูกค้าที่มีการทำธุรกรรม โอน ฝาก ถอนเงิน หรือฝากเช็คข้ามเขตโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม พร้อมเช็คซื้อ 1 แถม 1 ตามสิทธิยกระดับประโยชน์ รวมทั้งฟรีบริการ SMS Alert โดยเปิดคู่กับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน TMB One Bank

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์ TMB One Bank

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์ TMB One Bank
จุดเด่น
:
บัญชีธุรกิจแบบใหม่ สำหรับลูกค้าที่มีการทำธุรกรรม โอน ฝาก ถอนเงิน หรือฝากเช็คข้ามเขตโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม พร้อมเช็คซื้อ 1 แถม 1 ตามสิทธิยกระดับประโยชน์ รวมทั้งฟรีบริการ SMS Alert โดยเปิดคู่กับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน TMB One Bank
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(Small Payment Pack)
ไม่เกิน 150,000 บาท 0.125 %
ตั้งแต่ 150,001 ถึง 10,000,000 บาท 0.250 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.125 %
นิติบุคคลทั่วไป
(Small Payment Pack)
ทุกจำนวน 0.125 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร
(Small Payment Pack)
ทุกจำนวน 0.125 %
ราชการ
(Small Payment Pack)
ทุกจำนวน 0.125 %
รัฐวิสาหกิจ
(Small Payment Pack)
ทุกจำนวน 0.125 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

ออมทรัพย์ TMB One Bank - Large Payment Pack

 • ยอดเงิน 350,000 บาทแรก
  บุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ย 0.125% ต่อปี
  นิติบุคคล อัตราดอกเบี้ย 0.125% ต่อปี
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร อัตราดอกเบี้ย 0.125% ต่อปี
  ราชการ อัตราดอกเบี้ย 0.125% ต่อปี
  รัฐวิสาหกิจ อัตราดอกเบี้ย 0.125% ต่อปี
 • ยอดเงินส่วนที่เกิน 350,000 บาทขึ้นไป
  บุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
  นิติบุคคล อัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร อัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
  ราชการ อัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
  รัฐวิสาหกิจ อัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ไม่จำกัด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท การฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำ
 • ในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB One Bank จะต้องเปิดคู่กับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน TMB One Bank เพื่อให้บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน TMB One Bank ได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • หากเดือนใดมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด คือ 50,000 บาท สำหรับแพ็กเกจเริ่มต้น TMB One Bank และ 150,000 บาท สำหรับ Small Payment Pack และ 350,000 บาท สำหรับ Large Payment Pack ณ สิ้นวันทำการเป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน (วันตามปีปฏิทิน) ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีในอัตรา 100 บาทต่อเดือน สำหรับแพ็กเกจเริ่มต้น TMB One Bank 350 บาทต่อเดือน สำหรับ Small Payment Pack และ 700 บาทต่อเดือน สำหรับ Large Payment Pack โดยธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB One Bank ในวันถัดจากวันครบกำหนด 7 วันดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพียงเดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB One Bank มีจำนวนต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต้องหักข้างต้น ธนาคารจะบันทึกรายการดังกล่าวไว้ในระบบ เพื่อนำไปหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB One Bank ในวันถัดไป หรือจนกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB One Bank จะมีจำนวนเพียงพอสำหรับการหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจนครบถ้วน
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB One Bank ให้เป็นไปตามประกาศเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามประกาศธนาคาร และธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม โดยหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • TMB One Bank - Basic Pack สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2556 และลูกค้าไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์