• บัญชีออมทรัพย์ TMB One Bank-ธนาคารทหารไทย (TMB)

  ดอกเบี้ย : 0.050 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 63
  • 8,842
  จุดเด่น

  บัญชีธุรกิจแบบใหม่ สำหรับลูกค้าที่มีการทำธุรกรรม โอน ฝาก ถอนเงิน หรือฝากเช็คข้ามเขตโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม พร้อมเช็คซื้อ 1 แถม 1 ตามสิทธิยกระดับประโยชน์ รวมทั้งฟรีบริการ SMS Alert โดยเปิดคู่กับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน TMB One Bank

  *ลูกค้าไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ทหารไทย
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีออมทรัพย์ TMB One Bank
  จุดเด่น
  :

  บัญชีธุรกิจแบบใหม่ สำหรับลูกค้าที่มีการทำธุรกรรม โอน ฝาก ถอนเงิน หรือฝากเช็คข้ามเขตโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม พร้อมเช็คซื้อ 1 แถม 1 ตามสิทธิยกระดับประโยชน์ รวมทั้งฟรีบริการ SMS Alert โดยเปิดคู่กับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน TMB One Bank

  *ลูกค้าไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (Small Payment Pack)
  ทุกจำนวน 0.050 %
  นิติบุคคลทั่วไป
  (Small Payment Pack)
  ทุกจำนวน 0.050 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร
  (Small Payment Pack)
  ทุกจำนวน 0.050 %
  ราชการ
  (Small Payment Pack)
  ทุกจำนวน 0.050 %
  รัฐวิสาหกิจ
  (Small Payment Pack)
  ทุกจำนวน 0.050 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  ออมทรัพย์ TMB One Bank - Large Payment Pack

  • บุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ย 0.05% ต่อปี
  • นิติบุคคล อัตราดอกเบี้ย 0.05% ต่อปี
  • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร อัตราดอกเบี้ย 0.05% ต่อปี
  • ราชการ อัตราดอกเบี้ย 0.05% ต่อปี
  • รัฐวิสาหกิจ อัตราดอกเบี้ย 0.05% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ไม่จำกัด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท การฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำ
  • ในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB One Bank จะต้องเปิดคู่กับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน TMB One Bank เพื่อให้บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน TMB One Bank ได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • หากเดือนใดมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีในอัตรา 100 บาทต่อเดือน สำหรับแพ็กเกจเริ่มต้น TMB One Bank 350 บาทต่อเดือน สำหรับ Small Payment Pack และ 700 บาทต่อเดือน สำหรับ Large Payment Pack โดยธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB One Bank ในวันถัดจากวันครบกำหนด 7 วันดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพียงเดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB One Bank มีจำนวนต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต้องหักข้างต้น ธนาคารจะบันทึกรายการดังกล่าวไว้ในระบบ เพื่อนำไปหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB One Bank ในวันถัดไป หรือจนกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB One Bank จะมีจำนวนเพียงพอสำหรับการหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจนครบถ้วน
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB One Bank ให้เป็นไปตามประกาศเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามประกาศธนาคาร และธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม โดยหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  • TMB One Bank - Basic Pack สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2556 และลูกค้าไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1558
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 ก.พ. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์