บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์ TMB Corporate Liquidity Account-ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีออมทรัพย์ TMB Corporate Liquidity Account-ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : 0.125 - 0.500 % (มี 20 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB Corporate Liquidity Account เป็นบัญชีดอกเบี้ยสูง โดยคิดดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเมื่อสิ้นวัน พร้อมจ่ายดอกเบี้ยตามการคำนวณทุก 6 เดือน เปิดบัญชีครั้งแรกเพียง 500 บาท

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์ TMB Corporate Liquidity Account

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์ TMB Corporate Liquidity Account
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB Corporate Liquidity Account เป็นบัญชีดอกเบี้ยสูง โดยคิดดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเมื่อสิ้นวัน พร้อมจ่ายดอกเบี้ยตามการคำนวณทุก 6 เดือน เปิดบัญชีครั้งแรกเพียง 500 บาท
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.125 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 49,999,999 บาท 0.250 %
ตั้งแต่ 50,000,000 ถึง 99,999,999 บาท 0.350 %
ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 999,999,999 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 บาท 0.250 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.125 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 49,999,999 บาท 0.250 %
ตั้งแต่ 50,000,000 ถึง 99,999,999 บาท 0.350 %
ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 999,999,999 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 บาท 0.250 %
ราชการ น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.125 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 49,999,999 บาท 0.250 %
ตั้งแต่ 50,000,000 ถึง 99,999,999 บาท 0.350 %
ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 999,999,999 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 บาท 0.250 %
รัฐวิสาหกิจ น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.125 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 49,999,999 บาท 0.250 %
ตั้งแต่ 50,000,000 ถึง 99,999,999 บาท 0.350 %
ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 999,999,999 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 บาท 0.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ไม่จำกัด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  • ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเมื่อสิ้นวันเป็นรายวันตามจำนวนเงินฝากที่ธนาคารกำหนด ตัวอย่างเช่น จำนวนเงินฝากออมทรัพย์ต่ำกว่า 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากับ 0.125% ถ้าจำนวนเงินฝากออมทรัพย์ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากับ 1.00% โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ย 1.00% ทั้งจำนวนในระยะเวลาที่เงินฝากออมทรัพย์นั้นมีจำนวนเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ถ้าในระยะเวลาที่จำนวนเงินฝากต่ำกว่า 10 ล้านบาท ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ย 0.125% ทั้งจำนวน เป็นต้น
  • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับรายได้ดอกเบี้ย ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์