บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์ Plus Hi-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีออมทรัพย์ Plus Hi-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 0.700 - 1.200 % (มี 9 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

เพิ่มสภาพคล่องในการฝากถอนได้สะดวกยิ่งขึ้น ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าแบบทั่วไป หากมียอดเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง 100 ล้านบาท จะได้รับดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์ Plus Hi

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์ Plus Hi
จุดเด่น
:

เพิ่มสภาพคล่องในการฝากถอนได้สะดวกยิ่งขึ้น ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าแบบทั่วไป หากมียอดเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง 100 ล้านบาท จะได้รับดอกเบี้ยสูง

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 10,000,000 บาท 1.000 %
ตั้งแต่ 10,000,001 ถึง 100,000,000 บาท 1.200 %
มากกว่า 100,000,000 บาท 0.700 %
นิติบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 10,000,000 บาท 1.000 %
ตั้งแต่ 10,000,001 ถึง 100,000,000 บาท 1.200 %
มากกว่า 100,000,000 บาท 0.700 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ไม่เกิน 10,000,000 บาท 1.000 %
ตั้งแต่ 10,000,001 ถึง 100,000,000 บาท 1.200 %
มากกว่า 100,000,000 บาท 0.700 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. การเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
  2. ประเภทผู้ฝากเงิน บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร และสหกรณ์
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์ Plus Hi ทุกเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน จนถึงวันที่ 25 ของทุกเดือน และลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป
  4. กรณีบัญชีเงินฝากมียอดคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท และหยุดการเคลื่อนไหวเกินกว่า 1 ปี ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชีตามประกาศของธนาคาร โดยการหักจากบัญชีเงินฝากทุกสิ้นเดือน
  5. ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในประกาศให้คำนวณตามยอดเงินฝากของลูกค้าในแต่ละระดับเงินฝาก

ตัวอย่าง : ตามประกาศอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 กรณีที่ผู้ฝากมียอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน 150.0 ล้านบาท ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามยอดเงินฝากแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = (10.0 ลบ. x 1.00% x ระยะเวลาที่ฝากจริง(วัน)/365)+
(90.0 ลบ. x 1.30% x ระยะเวลาที่ฝากจริง(วัน)/365)+
(50.0 ลบ. x 0.70% x ระยะเวลาที่ฝากจริง(วัน)/365) 

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์