• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี มาย คิดส์ ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.200 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 61
  • 9,371
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ เป็นจุดเริ่มต้นการดูแลลูกรักของคุณ ตั้งแต่แรกเกิด หรือน้อยกว่าอายุ 15 ปี พร้อมรับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
  • (สำหรับบัญชีที่เปิดก่อนวันที่ 2 เมษายน 2561 เท่านั้น)

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ยูโอบี
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี มาย คิดส์
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ เป็นจุดเริ่มต้นการดูแลลูกรักของคุณ ตั้งแต่แรกเกิด หรือน้อยกว่าอายุ 15 ปี พร้อมรับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
  • (สำหรับบัญชีที่เปิดก่อนวันที่ 2 เมษายน 2561 เท่านั้น)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (อายุไม่กว่า 15 ปีบริบูรณ์)
  น้อยกว่า 100,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 100,000 ถึง 999,999 บาท 1.200 %
  ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ไม่กำหนด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 8 ก.ย. 58
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  เงื่อนไขบัญชีเงินฝาก
  • เฉพาะบุคคลธรรมดาผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - ต่ำกว่าอายุ 15 ปี ณ วันที่เปิดบัญชีและประเภทบัญชีต้องเป็นบัญชี "โดย" เท่านั้น เช่น ด.ช. กอไก่ โดยมารดา
  • 1 บัญชี ต่อผู้เยาว์ 1 คนเท่านั้น
  • เมื่อเจ้าของบัญชีบรรลุนิติภาวะ (ผู้เยาว์มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์) สามารถดำเนินธุรกรรมได้ด้วยตนเอง เช่น ถอน โอน และปิดบัญชี โดยติดต่อสาขาของธนาคารที่เปิดบัญชี เพื่อดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ (ลายเซ็นลงนามในการทำธุรกรรมภายใต้ออมทรัพย์ "ยูโอบีมาย คิดส์")
  • กรณีผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ที่มีสิทธิปิดบัญชีเงินฝากต้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย (บิดามารดา) หากผู้ใช้อำนาจปกครองเสียชีวิต บุคคลที่สามารถปิดบัญชีได้คือบุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองเท่านั้น

  เงื่อนไขความคุ้มครองอุบัติเหตุ

  • สิทธิการประกันอุบัติเหตุ:การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก ซึ่งความคุ้มครองรวมถึงการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร และค่ารักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บ โดยอุบัติเหตุ การฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย อุบัติเหตุขณะ ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์อุบัติเหตุขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะภายใต้เงื่อนไขและข้อยกเว้นของ อ.บ. 1 ดูผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มเติม
  • ลูกค้าเปิดบัญชี "โดย" การคุ้มครองอุบัติเหตุจะคุ้มครองเฉพาะผู้ที่มีชื่ออยู่หน้าคำว่า "โดย" เท่านั้น (คุ้มครองผู้เยาว์) ซึ่งกำหนดให้บิดา / มารดาเป็นผู้รับผลประโยชน์
  • การยกเว้นความคุ้มครอง กรณีผู้เยาว์ที่เดินทาง หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดนราธิวาสและปัตตานี
  • ลูกค้าได้รับความคุ้มครองทันที เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี My Kids Savings และได้ชำระค่าบริการรายปีแล้ว โดยจะได้รับบัตรแสดงสิทธิประโยชน์ทางประกัน
  • กรณีที่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 15วันทำการ นับจากวันที่ส่งเอกสารครบถ้วนกับ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด(มหาชน)
  • กรณีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายปีในปีถัดไปความคุ้มครองจะสิ้นสุดทันที
  • การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน:ดำเนินการติดต่อ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด(มหาชน)โดยเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และจะได้รับเงินคืนภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่เอกสารครบถ้วน
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ต.ค. 61
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์