บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี มาย คิดส์ ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี มาย คิดส์ ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.200 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ เป็นจุดเริ่มต้นการดูแลลูกรักของคุณ ตั้งแต่แรกเกิด หรือน้อยกว่าอายุ 15 ปี พร้อมรับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 • (สำหรับบัญชีที่เปิดก่อนวันที่ 2 เมษายน 2561 เท่านั้น)

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี มาย คิดส์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี มาย คิดส์
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ เป็นจุดเริ่มต้นการดูแลลูกรักของคุณ ตั้งแต่แรกเกิด หรือน้อยกว่าอายุ 15 ปี พร้อมรับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 • (สำหรับบัญชีที่เปิดก่อนวันที่ 2 เมษายน 2561 เท่านั้น)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(อายุไม่กว่า 15 ปีบริบูรณ์)
น้อยกว่า 100,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 100,000 ถึง 999,999 บาท 1.200 %
ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ไม่กำหนด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 8 ก.ย. 58
เงื่อนไขสำคัญ
:
เงื่อนไขบัญชีเงินฝาก
 • เฉพาะบุคคลธรรมดาผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - ต่ำกว่าอายุ 15 ปี ณ วันที่เปิดบัญชีและประเภทบัญชีต้องเป็นบัญชี "โดย" เท่านั้น เช่น ด.ช. กอไก่ โดยมารดา
 • 1 บัญชี ต่อผู้เยาว์ 1 คนเท่านั้น
 • เมื่อเจ้าของบัญชีบรรลุนิติภาวะ (ผู้เยาว์มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์) สามารถดำเนินธุรกรรมได้ด้วยตนเอง เช่น ถอน โอน และปิดบัญชี โดยติดต่อสาขาของธนาคารที่เปิดบัญชี เพื่อดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ (ลายเซ็นลงนามในการทำธุรกรรมภายใต้ออมทรัพย์ "ยูโอบีมาย คิดส์")
 • กรณีผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ที่มีสิทธิปิดบัญชีเงินฝากต้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย (บิดามารดา) หากผู้ใช้อำนาจปกครองเสียชีวิต บุคคลที่สามารถปิดบัญชีได้คือบุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองเท่านั้น

เงื่อนไขความคุ้มครองอุบัติเหตุ

 • สิทธิการประกันอุบัติเหตุ:การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก ซึ่งความคุ้มครองรวมถึงการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร และค่ารักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บ โดยอุบัติเหตุ การฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย อุบัติเหตุขณะ ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์อุบัติเหตุขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะภายใต้เงื่อนไขและข้อยกเว้นของ อ.บ. 1 ดูผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มเติม
 • ลูกค้าเปิดบัญชี "โดย" การคุ้มครองอุบัติเหตุจะคุ้มครองเฉพาะผู้ที่มีชื่ออยู่หน้าคำว่า "โดย" เท่านั้น (คุ้มครองผู้เยาว์) ซึ่งกำหนดให้บิดา / มารดาเป็นผู้รับผลประโยชน์
 • การยกเว้นความคุ้มครอง กรณีผู้เยาว์ที่เดินทาง หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดนราธิวาสและปัตตานี
 • ลูกค้าได้รับความคุ้มครองทันที เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี My Kids Savings และได้ชำระค่าบริการรายปีแล้ว โดยจะได้รับบัตรแสดงสิทธิประโยชน์ทางประกัน
 • กรณีที่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 15วันทำการ นับจากวันที่ส่งเอกสารครบถ้วนกับ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 • กรณีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายปีในปีถัดไปความคุ้มครองจะสิ้นสุดทันที
 • การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน:ดำเนินการติดต่อ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด(มหาชน)โดยเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และจะได้รับเงินคืนภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่เอกสารครบถ้วน
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
1 ต.ค. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์