บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (9M)975 (รักษายอด 9 เดือน) ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (9M)975 (รักษายอด 9 เดือน) ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 0.700 - 2.600 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับลูกค้า พร้อมรับดอกเบี้ยในอัตราสูงเหมือนเงินฝากประจำ โดยลูกค้าสามารถเลือกฝากได้หลายแบบ และยังสามารถเลือกระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากได้ตามความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (9M)975 (รักษายอด 9 เดือน)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (9M)975 (รักษายอด 9 เดือน)
จุดเด่น
:
เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับลูกค้า พร้อมรับดอกเบี้ยในอัตราสูงเหมือนเงินฝากประจำ โดยลูกค้าสามารถเลือกฝากได้หลายแบบ  และยังสามารถเลือกระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากได้ตามความต้องการของลูกค้า
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
9 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 50,000 บาท 0.700 %
50,000 บาท 2.600 %
มากกว่า 50,000 บาท 0.700 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

ดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มค่าทันใจ (9M)975 (รักษายอด 9 เดือน)

  • จำนวนเงินฝากน้อยกว่า 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี
  • จำนวนเงินฝาก 50,000 บาท ดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี
  • จำนวนเงินฝากส่วนที่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี

 

การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี 

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีลูกค้าผิดเงื่อนไขถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภทไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทำให้จำนวนเงินฝากในบัญชีต่ำกว่าเงื่อนไขของจำนวนเงินฝาก และไม่เป็นไปตามระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้าผิดเงื่อนไข โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  • จำนวนเงินฝาก และระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภทเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้
  • ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดาเท่านั้น และธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่ให้เปิดบัญชีชื่อร่วม และ/หรือ
  • วิธีการคำนวณและการจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้า มีรายละเอียดดังนี้

     จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = ยอดเงินที่รับฝาก x (อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ/100) x (ระยะเวลารักษายอดฝาก (เดือน)/12)

ตัวอย่าง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2556 กรณีลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (3M)375 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทันที ณ วันที่เปิดบัญชี จำนวน 375 บาท ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00% ต่อปี จากจำนวนเงินที่กำหนดให้รักษายอด 50,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน

กรณีมีการถอนหรือปิดบัญชีก่อนกำหนดเวลารักษายอด ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.85 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ทำรายการถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดเวลารักษายอด สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์