• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (9M) 6600 (รักษายอด 9 เดือน) ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 0.700 - 2.200 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 58
  • 5,170
  จุดเด่น
  เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับลูกค้า พร้อมรับดอกเบี้ยในอัตราสูงเหมือนเงินฝากประจำ โดยลูกค้าสามารถเลือกฝากได้หลายแบบ ?และยังสามารถเลือกระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากได้ตามความต้องการของลูกค้า

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ไทยเครดิต
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (9M) 6600 (รักษายอด 9 เดือน)
  จุดเด่น
  :
  เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับลูกค้า พร้อมรับดอกเบี้ยในอัตราสูงเหมือนเงินฝากประจำ โดยลูกค้าสามารถเลือกฝากได้หลายแบบ ?และยังสามารถเลือกระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากได้ตามความต้องการของลูกค้า
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  400,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  9 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 400,000 บาท 0.700 %
  400,000 บาท 2.200 %
  มากกว่า 400,000 บาท 0.700 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

   

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก ตามเงื่อนไขของจำนวนเงินฝากและระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีลูกค้าผิดเงื่อนไขถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภทไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทำให้จำนวนเงินฝากในบัญชีต่ำกว่าเงื่อนไขของจำนวนเงินฝาก และไม่เป็นไปตามระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้าผิดเงื่อนไข โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ธนาคารงดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ จำนวนเงินฝาก 50,000 บาท ทุกระยะเวลารักษายอดฝาก มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 58 เป็นต้นไป โดยลูกค้าเดิมที่มีบัญชีเงินฝากดังกล่าวกับธนาคารอยู่ก่อนหน้านี้ ยังได้รับอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ หลังจากนั้นเมื่อครบระยะเวลาการรักษายอดเงินฝาก จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร

  2. จำนวนเงินฝาก และระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภทเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้

  3. ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดาเท่านั้น และธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่ให้เปิดบัญชีชื่อร่วม และ/หรือ

  4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากตามที่ธนาคารกำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจอื่นใดเมื่อธนาคารมีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดในอนาคต

  5. วิธีการคำนวณและการจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้า มีรายละเอียดดังนี้
   จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = ยอดเงินที่รับฝาก x (อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ/100) x (ระยะเวลารักษายอดฝาก (เดือน)/12)
   ตัวอย่างตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 1 ส.ค. 58
   - กรณีลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (9M) 9900 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทันที ณ วันที่เปิดบัญชี จำนวน 9,900 บาท ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.20 ต่อปี จากจำนวนเงินที่กำหนดให้รักษายอด 600,000 บาท เป็นระยะเวลา 9 เดือน
   - กรณีมีการถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดเวลารักษายอด ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.70 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ทำรายการถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดเวลารักษายอด สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจะเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์