• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (12M) 10800 (รักษายอด 12 เดือน)-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 0.700 - 1.800 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 62
  • 7,243
  จุดเด่น
  • ธนาคารงดให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะประกาศเปลี่ยนแปลง
  • เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับลูกค้า 
  • รับดอกเบี้ยในอัตราสูงเหมือนเงินฝากประจำ โดยลูกค้าสามารถเลือกฝากได้หลายแบบ  และยังสามารถเลือกระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากได้ตามความต้องการของลูกค้า

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (12M) 10800 (รักษายอด 12 เดือน)
  จุดเด่น
  :
  • ธนาคารงดให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะประกาศเปลี่ยนแปลง
  • เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับลูกค้า 
  • รับดอกเบี้ยในอัตราสูงเหมือนเงินฝากประจำ โดยลูกค้าสามารถเลือกฝากได้หลายแบบ  และยังสามารถเลือกระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากได้ตามความต้องการของลูกค้า
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (ลูกค้ารายใหม่ (New CIF)), ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 600,000 บาท 0.700 %
  600,000 บาท 1.800 %
  มากกว่า 600,000 บาท 0.700 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ ที่ครบระยะเวลารักษายอดเงินฝากตามที่กำหนด ตั้งแต่สันที่ 1 ก.ค.62 เป็นต้นไป ผู้ฝากติดต่อที่สาขาของธนาคารที่เปิดบัญชีไว้ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่เงินฝากครบกำหนด เพื่อแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ จ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้า หรือประสงค์ฝากประเภทบัญชีเงินฝากประเภทอ่นๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ สำหรับช่วงระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันครบกำหนด ในช่วงเวลาดังกล่าวธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี และหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้ฝากไม่มาติดต่อสาขาเปิดบัญชีของธนาคาร หรือไม่ได้แจ้งความประสงค์ใดๆ กับธนาคาร บัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอัตโนมัติเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจำนวน และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  • สำหรับผู้ฝากที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจครบระยะเวลารักษายอดเงินฝากตามที่กำหนด และได้รับฝากต่ออัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 62 ธนาคารให้ดอกเบี้ยโบนัส ร้อยละ 0.10 ต่อปี คิดจาดจำนวนเงินฝากที่เปิดบัญชีครั้งแรก และผู้ฝากต้องลงนามใน "บันทึกข้อตกลงการใช้บริการโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ" ที่สาขาที่เปิดบัญชี ได้ตั้งแต่วันที่ครบระยะเวลารักษายอดเงินฝาก ภายในวันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 62 หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวธนาคารถือว่าสละสิทธิ์การรับดอกเบี้ยโบนัส
  • ให้บริการเปิดบัญชีสำหรับผู้ฝาก 1 ราย สามารถเปิดบัญชีในกลุ่มเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท โดยยอดฝากรวมต่อราย (เฉพาะเงินต้น) ไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือดอกเบี้ยรับล่วงหน้าที่ได้รับต่อปีไม่เกิน 19,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ย
   - จำนวนเงินฝากน้อยกว่า 600,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี
   - จำนวนเงินฝาก 600,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี
   - จำนวนเงินฝากส่วนที่เกิน 600,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี
   * รับดอกเบี้ยโบนัสเฉพาะจำนวนเงินฝาก 600,000 บาทในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี/ฝาก ตามเงื่อนไขของจำนวนเงินฝากและระยะเวลารักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีผิดเงื่อนไขถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทำให้จำนวนเงินฝากในบัญชีต่ำกว่าจำนวนเงินฝากตามเงื่อนไขที่ต้องให้คงไว้ และไม่เป็นไปตามระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ผิดเงื่อนไข โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และต้องรักษายอดเงินฝากตามระยะเวลาที่เลือกฝากนับแต่วันที่เปิดบัญชี
  2. ประเภทผู้ฝากเงิน บุคคลธรรมดาเท่านั้น และธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่ให้เปิดบัญชีชื่อร่วม และ/หรือ 
  3. ให้บริการเปิดบัญชีสำหรับผู้ฝาก 1 ราย สามารถเปิดบัญชีในกลุ่มเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท โดยยอดฝากรวมต่อราย (เฉพาะเงินต้น) ไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือดอกเบี้ยรับล่วงหน้าที่ได้รับต่อปีไม่เกิน 19,000 บาท
  4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทันทีเงื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี/ฝาก ตามเงื่อนไขของจำนวนเงินฝาก และระยะเวลารักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
  5. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทันทีเงื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี / เมื่อธนาคารมีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจต่อเนื่อง (ฝากอัตโนมัติ) หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขของจำนวนเงินฝาก และระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ หากดอกเบี้ยออมทรัพย์รวมทุกบัญชีตามประกาศสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 55) กำหนด รวมกันทั้งสิ้นเกินกว่า 20,000 บาทตลอดปีภาษี ผู้ฝากมีหน้าที่ต้องชำระค่าภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ตามกฎหมายทุกประการ
  6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากตามที่ธนาคารกำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจอื่นใดเมื่อธนาคารมีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดในอนาคต
  7. วิธีการคำนวณและการจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้า มีรายละเอียดดังนี้
   จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = ยอดเงินที่รับฝาก x (อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ/100) x (ระยะเวลารักษายอดฝาก (เดือน)/12)
   ตัวอย่าง : ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
   - กรณีลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (12M) 16200 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทันที ณ วันที่เปิดบัญชี จำนวน 16,200 บาท ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปี จากจำนวนเงินที่กำหนดให้รักษายอด 900,000 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน
   - กรณีมีการถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดเวลารักษายอด ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.70 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ทำรายการถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดเวลารักษายอด สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจะเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  8. สำหรับกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  3 ก.ค. 62
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์