• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีออมทรัพย์รายเดือนเพิ่มค่า Up to you ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 3.750 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค. 56
  • 5,206
  จุดเด่น
  ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูง ลูกค้าสามารถทยอยฝากด้วยจำนวนที่เท่า ๆ กันทุกเดือน โดยเงินฝากภายในระยะเวลาที่กำหนด 24 งวด (เดือน) เพื่อรับเงินก้อน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบระยะเวลาตามกำหนด และยังได้ความคล่องตัวในการถอนเงินไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ไทยเครดิต
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีออมทรัพย์รายเดือนเพิ่มค่า Up to you
  จุดเด่น
  :
  ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูง ลูกค้าสามารถทยอยฝากด้วยจำนวนที่เท่า ๆ กันทุกเดือน โดยเงินฝากภายในระยะเวลาที่กำหนด 24 งวด (เดือน) เพื่อรับเงินก้อน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบระยะเวลาตามกำหนด และยังได้ความคล่องตัวในการถอนเงินไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน (24 เดือน)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ฝากเงินเป็นระยะเวลาติดต่อกันจนกว่าจะครบกำหนด 24 งวด (เดือน)
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 1,000 ถึง 20,000 บาท 3.750 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด 24 งวด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ แต่ได้รับดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์ทั่วไป
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :

  การฝาก

  1. ลูกค้าสามารถฝากเงินผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ด้วยบัตรฝากเงิน ทันใจได้
  2. ลูกค้าต้องฝากเงินด้วยจำนวนที่เท่ากันทุกงวด (เดือน) เป็นจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชีครั้งแรก โดยฝากเงินเป็นระยะเวลาติดต่อกันจนกว่าจะครบกำหนด 24 งวด (เดือน) โดยสามารถนำฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง ยกเว้น 
  • ในกรณีที่มีการขาดฝากในงวดใดงวดหนึ่ง หรือ หลายงวด ลูกค้าสามารถนำเงินฝากเพิ่มเติมได้ แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ขาดฝากทั้งหมด โดยจะนำฝากชดเชยทั้งจำนวนในคราวเดียว หรือ ทยอยฝากชดเชยเข้ามาภายในระยะเวลาการฝากตามที่กำหนด 
  • กรณีที่มีรายการถอนเงิน ลูกค้าสามารถนำฝากชดเชยจำนวนเงินที่ถอนออกไปได้เท่ากับจำนวนเงินที่มีการถอน โดยจะนำฝากชดเชยทั้งจำนวนที่ถอนในคราวเดียว หรือ ทยอยฝากชดเชยเข้ามาภายในระยะเวลาการฝากตามที่กำหนด

  การถอน 

  1. ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รายเดือนเพิ่มค่า Up to you ได้ ตลอดระยะเวลาการฝาก และไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอน เว้นแต่ เป็นการถอนเงินภายในเดือนที่เปิดบัญชีกับธนาคารจะถือว่าเป็นถอนปิดบัญชี
  2. กำหนดจำนวนเงินในการถอนแต่ละครั้งจะต้องเท่ากับจำนวนเงินที่ฝากต่องวด และถ้าต้องการถอนมากกว่าจำนวนเงินที่ฝากต่องวด จะต้องถอนเป็นจำนวนทวีคูณของจำนวนเงินที่ฝากในแต่ละงวด
  3. การถอนหรือการขาดฝาก มีผลต่อการนับจำนวนงวดการฝาก คือ หากไม่มีการนำฝากชดเชยให้ถือว่าการนำฝากไม่ครบตามจำนวนงวด เมื่อครบกำหนด 24 เดือน นับจากวันที่ลูกค้าเปิดบัญชี หากลูกค้านำฝากไม่ครบ 24 งวด ธนาคารจะขยายระยะเวลาการนำฝากให้อีก 2 เดือน และลูกค้าจะต้องนำฝากให้ครบ 24 งวดภายในระยะเวลาที่ขยาย จึงถือว่าลูกค้าไม่ผิดเงื่อนไขการนำฝาก

   การจ่ายดอกเบี้ย

  1. ธนาคารกำหนดจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อฝากครบตามระยะเวลาการฝากที่กำหนด 24 งวด โดยระบบจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน
  2. สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รายเดือนเพิ่มค่า Up to you ที่มีการปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาการฝากที่กำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ณ วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ลูกค้าปิดบัญชีนั้น
  3. สำหรับลูกค้าที่นำฝากไม่ครบ 24 งวดตามระบบ และพ้นระยะผ่อนผันให้อีก 2 เดือน แล้วธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่เปิดบัญชี
  4. หลังจากที่ลูกค้าฝากครบระยะเวลาการฝากที่กำหนด ลูกค้าไม่สามารถนำฝากเพิ่มได้อีก และหากยังไม่มีการถอนหรือปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รายเดือนเพิ่มค่า Up to you ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ณ ขณะนั้น
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์