บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์รายเดือนเพิ่มค่า Up to you ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีออมทรัพย์รายเดือนเพิ่มค่า Up to you ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 3.750 %
Product Highlight
ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูง ลูกค้าสามารถทยอยฝากด้วยจำนวนที่เท่า ๆ กันทุกเดือน โดยเงินฝากภายในระยะเวลาที่กำหนด 24 งวด (เดือน) เพื่อรับเงินก้อน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบระยะเวลาตามกำหนด และยังได้ความคล่องตัวในการถอนเงินไม่จำกัดจำนวนครั้ง

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์รายเดือนเพิ่มค่า Up to you

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์รายเดือนเพิ่มค่า Up to you
จุดเด่น
:
ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูง ลูกค้าสามารถทยอยฝากด้วยจำนวนที่เท่า ๆ กันทุกเดือน โดยเงินฝากภายในระยะเวลาที่กำหนด 24 งวด (เดือน) เพื่อรับเงินก้อน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบระยะเวลาตามกำหนด และยังได้ความคล่องตัวในการถอนเงินไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (24 เดือน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ฝากเงินเป็นระยะเวลาติดต่อกันจนกว่าจะครบกำหนด 24 งวด (เดือน)
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 1,000 ถึง 20,000 บาท 3.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด 24 งวด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ แต่ได้รับดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์ทั่วไป
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:

การฝาก

 1. ลูกค้าสามารถฝากเงินผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ด้วยบัตรฝากเงิน ทันใจได้
 2. ลูกค้าต้องฝากเงินด้วยจำนวนที่เท่ากันทุกงวด (เดือน) เป็นจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชีครั้งแรก โดยฝากเงินเป็นระยะเวลาติดต่อกันจนกว่าจะครบกำหนด 24 งวด (เดือน) โดยสามารถนำฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง ยกเว้น 
 • ในกรณีที่มีการขาดฝากในงวดใดงวดหนึ่ง หรือ หลายงวด ลูกค้าสามารถนำเงินฝากเพิ่มเติมได้ แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ขาดฝากทั้งหมด โดยจะนำฝากชดเชยทั้งจำนวนในคราวเดียว หรือ ทยอยฝากชดเชยเข้ามาภายในระยะเวลาการฝากตามที่กำหนด 
 • กรณีที่มีรายการถอนเงิน ลูกค้าสามารถนำฝากชดเชยจำนวนเงินที่ถอนออกไปได้เท่ากับจำนวนเงินที่มีการถอน โดยจะนำฝากชดเชยทั้งจำนวนที่ถอนในคราวเดียว หรือ ทยอยฝากชดเชยเข้ามาภายในระยะเวลาการฝากตามที่กำหนด

การถอน 

 1. ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รายเดือนเพิ่มค่า Up to you ได้ ตลอดระยะเวลาการฝาก และไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอน เว้นแต่ เป็นการถอนเงินภายในเดือนที่เปิดบัญชีกับธนาคารจะถือว่าเป็นถอนปิดบัญชี
 2. กำหนดจำนวนเงินในการถอนแต่ละครั้งจะต้องเท่ากับจำนวนเงินที่ฝากต่องวด และถ้าต้องการถอนมากกว่าจำนวนเงินที่ฝากต่องวด จะต้องถอนเป็นจำนวนทวีคูณของจำนวนเงินที่ฝากในแต่ละงวด
 3. การถอนหรือการขาดฝาก มีผลต่อการนับจำนวนงวดการฝาก คือ หากไม่มีการนำฝากชดเชยให้ถือว่าการนำฝากไม่ครบตามจำนวนงวด เมื่อครบกำหนด 24 เดือน นับจากวันที่ลูกค้าเปิดบัญชี หากลูกค้านำฝากไม่ครบ 24 งวด ธนาคารจะขยายระยะเวลาการนำฝากให้อีก 2 เดือน และลูกค้าจะต้องนำฝากให้ครบ 24 งวดภายในระยะเวลาที่ขยาย จึงถือว่าลูกค้าไม่ผิดเงื่อนไขการนำฝาก

 การจ่ายดอกเบี้ย

 1. ธนาคารกำหนดจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อฝากครบตามระยะเวลาการฝากที่กำหนด 24 งวด โดยระบบจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน
 2. สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รายเดือนเพิ่มค่า Up to you ที่มีการปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาการฝากที่กำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ณ วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ลูกค้าปิดบัญชีนั้น
 3. สำหรับลูกค้าที่นำฝากไม่ครบ 24 งวดตามระบบ และพ้นระยะผ่อนผันให้อีก 2 เดือน แล้วธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่เปิดบัญชี
 4. หลังจากที่ลูกค้าฝากครบระยะเวลาการฝากที่กำหนด ลูกค้าไม่สามารถนำฝากเพิ่มได้อีก และหากยังไม่มีการถอนหรือปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รายเดือนเพิ่มค่า Up to you ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ณ ขณะนั้น
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์