บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 0.700 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • สะดวกฝากได้ทุกสาขา ทุกวัน และไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
 • เปิดบัญชี ด้วยเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท
 • สะดวกสบายกับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดสินเชื่อหรือค่าสาธารณูปโภค
 • คิดดอกเบี้ยให้ทุกวัน โดยรับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
จุดเด่น
:
 • สะดวกฝากได้ทุกสาขา ทุกวัน และไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 
 • เปิดบัญชี ด้วยเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท  
 • สะดวกสบายกับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดสินเชื่อหรือค่าสาธารณูปโภค 
 • คิดดอกเบี้ยให้ทุกวัน โดยรับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.700 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.700 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.700 %
ราชการ ทุกจำนวน 0.500 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง ณ วันที่ 25 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท
 2. กรณีเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และปิดบัญชีภายใน 1 เดือน เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท
 3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง ณ วันที่ 25 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี โดยคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน  จนถึงวันที่ 25 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม และผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์