บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 0.100 - 0.300 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
สะดวก คล่องตัว ฝาก ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ และสามารถใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต เอทีเอ็ม และบริการทางโทรศัพท์ได้

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
จุดเด่น
:
สะดวก คล่องตัว ฝาก ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ และสามารถใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต เอทีเอ็ม และบริการทางโทรศัพท์ได้
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.300 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.100 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.300 %
ราชการ ทุกจำนวน 0.100 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.100 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  2. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ย ให้ปีละ 2 ครั้ง ในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) เว้นแต่ได้มีการตกลงกับธนาคารไว้เป็นอย่างอื่น
  3. การปิดบัญชีต้องทำที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์