ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำ อัพ แอนด์ อัพ-ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

  ดอกเบี้ย : 1.925 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค. 66
  • 31,805
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำประเภท 24 เดือน รับดอกเบี้ยพิเศษโดยอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นทุกๆ 6 เดือน 
  • พร้อมรับข้อเสนอที่แตกต่างจากบัญชีเงินฝากประจำแบบเดิมๆ โดยมอบอิสระทางการเงินให้เจ้าของบัญชีสามารถถอนได้ก่อนกำหนด และยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำตามระยะเวลาที่ฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำ อัพ แอนด์ อัพ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ทุกจำนวน 1.925 % 1.550 % 1.550 % 1.550 % 1.550 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :

  บัญชีเงินฝากประจำ Up & Up แสดงอัตราดอกเบี้ยขั้นบันได สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา* ดังนี้

  • เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 6  รับอัตราดอกเบี้ย 0.80% ต่อปี
  • เดือนที่ 7 ถึงเดือนที่ 12 รับอัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
  • เดือนที่ 13 ถึงเดือนที่ 18 รับอัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี
  • เดือนที่ 19 ถึงเดือนที่ 24 รับอัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.925% ต่อปี


  บัญชีเงินฝากประจำ Up & Up แสดงอัตราดอกเบี้ยขั้นบันได สำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ และลูกค้าประเภทอื่นๆ** ดังนี้

  • เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 6  รับอัตราดอกเบี้ย 1.10% ต่อปี
  • เดือนที่ 7 ถึงเดือนที่ 12 รับอัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
  • เดือนที่ 13 ถึงเดือนที่ 18 รับอัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี
  • เดือนที่ 19 ถึงเดือนที่ 24 รับอัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.55% ต่อปี

  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เงินฝากประจำประเภท 24 เดือน
  2. ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย รวมถึงลูกค้าบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศ หรือสถาบันสาธารณกุศลที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร ได้แก่ สมาคม สโมสร และมูลนิธิที่เสียภาษี,วัด สภากาชาด สมาคม มูลนิธิ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พรรคการเมือง, องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ที่ได้รับการยกเว้นภาษี, สภาอุตสาหกรรม และองค์การมหาชนที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร (กลุ่มลูกค้าสถาบันที่ไม่แสวงหากำไร ไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป)
  3. ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำ อัพ แอนด์ อัพ ณ วันที่ฝากเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นทุกๆ 6 เดือน
  4. เปิดบัญชีครั้งแรก 5,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งต่อไป 5,000 บาท ทั้งการฝากครั้งแรกและครั้งต่อไป ต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 200,000,000 บาทต่อราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65
  5. ลูกค้าฝากเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
  6. เมื่อบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำ อัพ แอนด์ อัพ ครบกำหนด ธนาคารจะโอนทั้งเงินฝาก และดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชี
  7. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยจ่ายทุก 3 เดือนพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด โดยโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก
  8. บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำอัพ แอนด์ อัพ ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคาร
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. การถอนเงินได้เฉพาะสาขาที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากเท่านั้น และต้องแสดงสมุดคู่ฝากทุกครั้ง
  2. การถอนเงินก่อนครบกำหนดลูกค้าต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาในเดือนที่ถอน และตามประกาศอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ฝากเงิน
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1428
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  11 ส.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ