ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป-ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

  ดอกเบี้ย : 0.600 - 1.600 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 66
  • 44,102
  จุดเด่น
  • เงินฝากประจำเป็นเงินฝากที่ธนาคารจะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
  • สามารถเลือกฝากประจำประเภท 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนและสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป 
  • เพิ่มความคล่องตัวทางการเงินโดยใช้บัญชีเงินฝากประจำเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ตั้งแต่ 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ทุกจำนวน 0.600 % 0.200 % 0.200 % 0.200 % 0.200 %
  6 เดือน ทุกจำนวน 0.700 % 0.250 % 0.250 % 0.250 % 0.250 %
  12 เดือน ทุกจำนวน 1.100 % 0.300 % 0.300 % 0.300 % 0.300 %
  24 เดือน ทุกจำนวน 1.400 % 1.200 % 1.200 % 1.200 % 1.200 %
  36 เดือน ทุกจำนวน 1.600 % 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เงินฝากประจำทั่วไป ประเภท 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน สำหรับลูกค้าทุกประเภท ยกเว้น ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ และฝากเพิ่มในบัญชีเดิมได้
  2. การเปิดบัญชีครั้งแรก และฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
  3. เงินฝากประจำทั่วไป ประเภท 3,6,12 เดือน การถอนเงินต้น สามารถถอนเงินเพียงบางส่วนได้ เงินฝากประจำทั่วไปประเภท 24 และ 36 เดือน การถอนเงินต้นต้องถอนเต็มจำนวนของเงินที่ฝากในแต่ละรายการจะถอนเงินเพียงบางส่วนไม่ได้
  4. การถอนเงินที่สาขาเจ้าของบัญชี และการถอนเงินต่างสาขา ในสำนักหักบัญชีเดียวกัน ถอนได้ไม่จำกัดจำนวน
  5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากประจำทั่วไป ประเภท 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน
  6. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป ประเภท 3,6 และ 12 เดือน โดยจ่ายดอกเบี้ยแบบทบต้น
  7. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป ประเภท 24 เดือน และ 36 เดือน เป็นราย 3 เดือนโดยโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย
  8. เงินฝากประจำทั่วไป สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคารได้
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  • สำหรับระยะเวลาการฝาก 3 เดือน 6เดือน และ 12 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  • สำหรับระยะเวลาการฝาก 24 เดือน และ 36 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. กรณีถอนเงินก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย กรณีถอนก่อนครบกำหนด โดยฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทั่วไปที่ประกาศใช้ ณ วันที่รับฝากสำหรับลูกค้าประเภทเดียวกัน และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  2. กรณีถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด สำหรับเงินฝากประจำทั่วไปประเภท 24 เดือน และ 36 เดือน และได้มีการจ่ายดอกเบี้ยไปแล้วเกินกว่าดอกเบี้ยที่มีสิทธิได้รับ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนต่ำกว่ายอดเงินที่ฝาก โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนทั้งสิ้น = เงินต้น + ดอกเบี้ยที่คำนวณได้ตามเกณฑ์ (ถ้ามี่) - ดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับตามเงื่อนไขการฝากก่อนหักภาษี ทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากกรมสรรพากรด้วยตนเอง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1428
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ก.พ. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ