ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วน-ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

  ดอกเบี้ย : 1.200 - 1.800 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค. 66
  • 127,078
  จุดเด่น
  • เงินฝากประจำแบบมีกำหนดระยะเวลา ได้ดอกเบี้ยสูง ให้ดอกเบี้ยเร็วสุด เอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบัญชีเงินฝากประจำทีเอ็มบี
  • ดอกเบี้ยด่วนรับดอกเบี้ยทั้งก้อนไปใช้ก่อนใน 7 วัน นับจากวันที่ฝากเงิน 
  • เลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการทั้งประเภท 3 เดือน หรือประเภท 12 เดือน

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  3 เดือน และ 12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.200 % - 0.100 % - -
  12 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.800 % - 0.200 % - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เงินฝากประจำ ประเภท 3 เดือน และ 12 เดือน
  2. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา รวมถึงลูกค้าบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศ หรือ สถาบันสาธารณกุศลที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร ได้แก่ สมาคม สโมสร และมูลนิธิที่เสียภาษี, วัด สภากาชาด สมาคม มูลนิธิ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พรรคการเมือง, องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ที่ได้รับการยกเว้นภาษี, สภาอุตสาหกรรม และองค์การมหาชนที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
  3. สำหรับลูกค้าสถาบันการศึกษาเอกชนที่เป็นนิติบุคคล (โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย) หรือสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ และฝากเพิ่มในบัญชีเดิมได้
  4. การเปิดบัญชีครั้งแรก และฝากเพิ่มครั้งต่อไปขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยวและบัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อประเภท ต่อรายลูกค้า
  5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วน ประเภท 3 เดือน 12 เดือน
  6. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วน ให้แก่ลูกค้าในวันที่ 7 นับจากวันที่ฝากเงิน โดยโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย
  7. เมื่อบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วนครบกำหนด ธนาคารจะดำเนินการต่ออายุเงินฝากให้อัตโนมัติ โดยต่ออายุเป็นผลิตภัณฑ์บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วนประเภทเดิม
  8. บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วนสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคารได้
  9. การถอนเงินต้นให้ถอนเต็มจำนวนของเงินที่ฝากในแต่ละรายการจะถอนเงินเพียงบางส่วนไม่ได้
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทั้งก้อนไปใช้ก่อนใน 7 วัน นับจากวันที่ฝากเงิน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. กรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกำหนด 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับรายการนั้น
  2. กรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกำหนดการฝาก โดยฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทั่วไปที่ประกาศใช้ ณ วันที่รับฝากสำหรับลูกค้าประเภทเดียวกัน และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  3. กรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกำหนด และได้มีการจ่ายดอกเบี้ยไปแล้วเกินกว่าดอกเบี้ยที่มีสิทธิได้รับ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนต่ำกว่ายอดเงินที่ฝาก โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนทั้งสิ้น = เงินต้น + ดอกเบี้ยที่คำนวณได้ตามเกณฑ์ (ถ้ามี) - ดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับตามเงื่อนไขการฝากก่อนหักภาษี ทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากกรมสรรพากรด้วยตนเอง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1428
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  11 ส.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ