• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)

  ดอกเบี้ย : 1.250 - 3.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 64
  • 25,907
  จุดเด่น
  • ออมเงินง่ายๆ ด้วยใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt) กำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 1 ปี และห้ามถอนก่อนกำหนด
  • ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองเงินฝากตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 พร้อมรับดอกเบี้ยสูง

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  1-5 ปี
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 999,999 1.250 % 1.250 % - - -
  ตั้งแต่ 1,000,000 1.750 % 1.750 % - - -
  24 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 499,999 1.500 % 1.500 % - - -
  ตั้งแต่ 500,000 ถึง 999,999 1.750 % 1.750 % - - -
  ตั้งแต่ 1,000,000 2.000 % 2.000 % - - -
  36 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 499,999 1.750 % 1.750 % - - -
  ตั้งแต่ 500,000 ถึง 999,999 2.000 % 2.000 % - - -
  ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 2,999,999 2.500 % 2.500 % - - -
  ตั้งแต่ 3,000,000 3.000 % 3.000 % - - -
  48 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 499,999 2.000 % 2.000 % - - -
  ตั้งแต่ 500,000 ถึง 999,999 2.250 % 2.250 % - - -
  ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 2,999,999 2.750 % 2.750 % - - -
  ตั้งแต่ 3,000,000 3.250 % 3.250 % - - -
  60 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 499,999 2.250 % 2.250 % - - -
  ตั้งแต่ 500,000 ถึง 999,999 2.500 % 2.500 % - - -
  ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 2,999,999 3.000 % 3.000 % - - -
  ตั้งแต่ 3,000,000 3.500 % 3.500 % - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เงินฝากขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท 
  2. ระยะเวลาการฝากเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี
  3. ไม่สามารถถอนเงินก่อนระยะเวลา 1 ปี
  4. หากวันที่ครบกำหนดตามใบรับฝากเงินตรงกับวันหยุด บริษัทฯ จะดำเนินการถอนใบรับฝากเงินในวันทำการถัดไป โดยที่บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจำนวนวันที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดในอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในใบรับฝากเงิน
  5. การจ่ายคืนเงินต้นบริษัทฯ จะสั่งจ่ายเช็คตามชื่อที่ระบุไว้ในใบรับฝากเงิน โดยจะสั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ หรือ Account Payee Only เท่านั้น
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  การจ่ายดอกเบี้ยใบรับฝากเงิน

  • เงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท แต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  • เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป สามารถรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนได้
  • กรณีฝากเงินตั้งแต่ 500,000 - 999,999 บาท ระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป บริษัท จะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ไม่สามารถถอนเงินก่อนระยะเวลา 1 ปีได้
  • ในกรณีที่ถอนไปรับฝากเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดดอกเบี้ยรับฝากตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2678-3900
  Email. contact@worldgroup.co.th
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  15 มิ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ