ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)

  ดอกเบี้ย : 0.500 - 2.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 65
  • 29,424
  จุดเด่น
  • ออมเงินง่ายๆ ด้วยใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt) กำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 1 ปี และห้ามถอนก่อนกำหนด
  • ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองเงินฝากตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 พร้อมรับดอกเบี้ยสูง

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  1-5 ปี
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 999,999 0.500 % 0.500 % - - -
  ตั้งแต่ 1,000,000 1.250 % 1.250 % - - -
  24 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 999,999 0.750 % 0.750 % - - -
  ตั้งแต่ 1,000,000 1.500 % 1.500 % - - -
  36 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 999,999 1.000 % 1.000 % - - -
  ตั้งแต่ 1,000,000 1.750 % 1.750 % - - -
  48 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 999,999 1.250 % 1.250 % - - -
  ตั้งแต่ 1,000,000 2.000 % 2.000 % - - -
  60 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 999,999 1.500 % 1.500 % - - -
  ตั้งแต่ 1,000,000 2.250 % 2.250 % - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินฝากรวมต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท
  • การนับวงเงินฝากรวม ให้นับวงเงินของผู้ฝากเงินที่มีอยู่ก่อนประกาศฉบับนี้ด้วย
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าทุกประเภท (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/ฯลฯ)
  2. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำต่อครั้งไม่น้อยกว่า 100,000 บาท 
  3. กรณีฝากเงินด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ใบรับฝากเงินจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินตามเช็คครบถ้วน
  4. การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากโดยสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุชื่อผู้ฝาก หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ฝากที่แจ้งไว้กับบริษัท ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงื่อนไขตามประกาศ ณ วันที่รับฝาก 
  5. ห้ามถอนใบรับฝากเงินที่ยังไม่ครบระยะเวลา 1 ปี
  6. กรณีใบรับฝากเงินครบกำหนด หากผู้ฝากไม่แสดงความประสงค์ขอรับคืนเงินฝาก บริษัทฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเป็นต้นไป 
  7. บริษัทฯ จะคำนวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละต่อปีที่ปรากฎในใบรับฝากเงินเป็นรายวัน ตามระยะเวลาการฝากเงิน โดยคิดจำนวนวันต่อปีที่มช้ในการคำนวณคือ 365 วัน (ทั้งนี้ไม่ว่าปีปฏิทินที่ฝากนั้นจะมี 365 หรือ 366 วันก็ตาม)
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  การถอนใบรับฝากเงินก่อนครบกำหนด สำหรับใบรับฝากเงินที่ถือเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป 
  • บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี สำหรับผู้ฝากเงินก่อนวันที่ 9 ก.พ. 60 และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี สำหรับผู้ฝากเงินก่อน 7 มี.ค. 65 และตั้งแต่ 7 มี.ค. 65 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี  
  • ดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปแล้วในส่วนที่เกิน ผู้ฝ่กจะต้องชำระคืนโดยหักจากยอดเงินฝาก
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2678-3900
  Email. contact@worldgroup.co.th
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 พ.ค. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ