• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ Preferred Time Deposit-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

  ดอกเบี้ย : 1.200 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 64
  • 3,636
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากประจำเฉพาะลูกค้าซิตี้โกลด์ Preferred ที่มียอดรวมเงินฝาก และ/หรือการลงทุนกับธนาคารฯ อย่างน้อย 10 ล้านบาท
  • ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ Preferred Time Deposit
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  6 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  6 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 5,000,000 1.200 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ลูกค้าสามารถเลือกที่จะเปิดบัญชี Preferred Time Deposit หรือ Absolute Time Deposit หรือ Elite Time Deposit อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. บัญชี Preferred Time Deposit จะต้องมาจากเงินใหม่หลังจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และต้องไม่เกิน 15 วันก่อนการเปิดบัญชีเงินฝากประจำนี้
  2. หากลูกค้าได้คงยอดในบัญชีเงินฝากประจำจนครบกำหนดระยะเวลาฝาก และไม่ได้มีการทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ ธนาคารซิตี้แบงก์จะปิดบัญชีเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากของบัญชีเงินฝากภายใต้ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้ ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ย และเงินต้นเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ
  3. ผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำนี้สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ Preferred ที่มียอดรวมเงินฝาก และ/หรือการลงทุนกับธนาคารฯ อย่างน้อย 10,000,000 (สิบล้านบาทถ้วน)
  4. ยอดขั้นต่ำที่สามารถเข้าร่วมผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำนี้ คือ 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อลูกค้า ยอดบัญชีเงินฝากประจำของลูกค้าที่เปิดบัญชีร่วมนั้นจะนับเป็นยอดเงินฝากของลูกค้าบัญชีหลัก
  5. ผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.63 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำ หรือลูกค้าได้มีการทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์จะปิดบัญชีเงินฝากประจำทันที
  • หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำ แต่นานกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 
  • หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำแต่น้อยกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 14 ก.พ. 63
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1588 / 0 2232 2484
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  24 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ