ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ เคเคพี ฟรี 55 อัพ-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 1.450 - 1.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 66
  • 16,203
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีฝากประจำสำหรับบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  • จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
  • ไม่หักภาษี*
  • เริ่มต้นเพียง 5,000 บาท
  • เหมาะกับวัยใกล้เกษียณ ที่ต้องการออมเงินแบบไม่หักภาษี และยังมีรายรับเป็นดอกเบี้ยรายเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ เคเคพี ฟรี 55 อัพ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12, 24 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 1,000,000 1.450 % - - - -
  24 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 1,000,000 1.500 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก ระยะเวลาฝาก 12, 24 เดือน (ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น)
  2. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาในประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  3. เปิดได้ 1 คน 1 บัญชี ประเภทบัญชีชื่อเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีคณะบุคคลและบัญชีร่วมทุกประเภทได้
  4. ผู้เปิดบัญชีสามารถฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยทำรายการฝากได้ 1 รายการฝากเท่านั้น ตลอดระยะเวลาฝาก
  5. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคินเพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
  6. ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนเต็มจำนวนของยอดรายการฝาก ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ย
  7. ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด โดยที่ธนาคารได้ทำการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนให้แก่ผู้ฝากไปแล้วนั้น ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารคืนดอกเบี้ย โดยทำการหักจากยอดเงินฝากของผู้ฝากได้ทันที
  8. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติในบัญชีเดิมและระยะเวลาฝากเดิม โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารประกาศ ณ ปัจจุบัน
  9. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลของผู้ฝากให้แก่กรมสรรพากร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ดอกเบี้ยเงินฝากของผู้ฝาก
  10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ในกรณีที่ผู้ฝากประสงค์จะถอนเงิน ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ และหากผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดเวลา ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร ทั้งนี้ หากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารไปก่อนวันครบกำหนดฝากเงิน ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวคืน โดยหักดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากได้ทันที
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 15 พ.ค. 58
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 มี.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ