ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 22 เดือน-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 2.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 65
  • 2,049
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 22 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • ให้ดอกเบี้ยสูง และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 22 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  22 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  22 เดือน ตั้งแต่ 50,000 ถึง 5,000,000 2.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 5,000,000 บาท (ไม่นับรวมบัญชีเงินฝากประจำทุกประเภท)
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  • ให้บริการรับฝากตั้งแต่วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
  • สำหรับผู้ฝากเงินประเภทบุคคลธรรมดา
  • ไม่รับเปิดบัญชีร่วม ("และ", "หรือ", "เพื่อ", "โดย")
  • จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดต่อรายไม่เกิน 5,000,000 บาท (ไม่นับรวมบัญชีเงินฝากประจําทุกประเภท)
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ให้ผู้ฝาก 1 ราย สามารถฝากได้เพียง 1 รายการฝากเท่านั้น (ไม่รับฝากเพิ่ม)
  • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) หากวันครบกําหนดตรงกับวันหยุดทําการ ธนาคารจะเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันทําการถัดไป
  • กรณีถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดระยะเวลาฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้
   - ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
   - ฝากมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ แต่ยังไม่ครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยสําหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกําหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ

  • เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการ และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทําการรับฝากเงินต่ออัตโนมัติให้ตามระยะเวลาการฝากเงินเดิม (ระยะเวลา 22 เดือน) และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ระยะเวลา 24 เดือน ตามประกาศในขณะนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย

  • ฝากมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ แต่ยังไม่ครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยสําหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกําหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 22 ก.พ. 65 ถึง 28 ก.พ. 65
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  15 ก.พ. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ