• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากปลอดภาษี (Tax Free Monthly Deposit) ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  สินค้านี้ ไม่มีจำหน่ายแล้ว !
  ดอกเบี้ย : 1.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 63
  • 113,462
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีที่สามารถทยอยฝากเงินเป็นงวดๆ ได้โดยไม่ต้องฝากเงินเป็นก้อนในครั้งเดียวเหมือนเงินฝากประจำปกติ 
  • ได้รับดอกเบี้ยสูง 
  • ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ยรับ
  • *ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่ให้บริการเปิดบัญชีใหม่

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากปลอดภาษี (Tax Free Monthly Deposit)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน (24 เดือน)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  300 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 300 ถึง 25,000 1.250 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่*ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่ให้บริการเปิดบัญชีใหม่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ให้บริการเฉพาะรูปแบบสมุดคู่ฝากเท่านั้น
  2. รับฝากเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  3. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 300 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (จำนวนทวีคูณแต่ละช่วงเงินฝาก ช่วงละ 100 บาท)
  4. ต้องฝากเงินเป็นจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือนโดยฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง และต้องนำฝากทุกเดือนจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลา
  5. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่มีชื่อเดียวกับบัญชีเงินฝากปลอดภาษีเพื่อรองรับการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก เว้นแต่บัญชีเงินฝากปลอดภาษีมีชื่อบุตรหรือผู้เยาว์เป็นเจ้าของร่วมอนุโลมให้ใช้ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นชื่อบิดา มารดาหรือผู้ปกครองได้
  6. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร และเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate) เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร (ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น) โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือในแต่ละวันด้วยอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันนั้นๆ สะสมไว้ และแสดงรายการในสมุดคู่ฝากเมื่อครบกำหนด หรือปิดบัญชี
  7. เมื่อฝากจนครบกำหนดระยะเวลา และขาดการนำฝากไม่เกิน 2 ครั้ง ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข โดยระบบจะโอยเงินต้น และดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากรับโอนตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ และได้รับการยกเว้นภษีหัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยที่ได้รับ
  8. ไม่อนุญาตให้ถอนเงินบางส่วนจากบัญชีได้ กรณีลูกค้ามีความจำเป็นต้องถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าเป็นการปิดบัญชี และได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  การปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีก่อนครบกำหนด จะได้ดอกเบี้ย ดังนี้
  1. ฝากไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
  2. ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลา ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสำหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากต่ำสุด และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  3. กรณีลูกค้าขาดการนำฝากเกิน 2 งวด และยังคงฝากต่อจนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสำหรับบุคคลธรรมดาวงเงินต่ำสุดตามระยะเวลาที่ฝากจริง และหักภาษี ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินฝากนั้นด้วย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 15 ม.ค. 62
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  21 ก.พ. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ