ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

  ดอกเบี้ย : 0.850 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 66
  • 24,475
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำที่มีสภาพคล่องสูง ถอนเงินเมื่อไหร่ก็ยังได้รับดอกเบี้ย 
  • ฟรีประกันอุบัติเหตุ ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 2 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุระหว่าง 16-70 ปี)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  9,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  9 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  9 เดือน ตั้งแต่ 9,000 ถึง 1,000,000 0.850 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่สำหรับรายละเอียดการคุ้มครองประกันภัย สอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บมจ.เมืองไทยประกันภัย โทร.1484
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาและเปิดบัญชีในนามผู้ฝากคนเดียวเท่านั้น
  2. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 9,000 บาท แต่เมื่อรวมยอดเงินฝากทุกบัญชีของเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล
  3. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชี เพื่อใช้ผูกกับบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจสำหรับใช้รองรับการโอนดอกเบี้ย หรือเพื่อใช้รองรับการโอนกรณียอดเงินฝากคงเหลือเกินกว่า 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล
  4. ในกรณีที่ยอดเงินฝากเกินกว่า 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินในส่วนที่เกินกว่า 1,000,000 บาท และ/หรือสงวนสิทธิ์ที่จะทำการโอนยอดเงินฝากเฉพาะในส่วนเกิน 1,000,000 บาท ออกจากบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจที่ฝากครั้งล่าสุดไปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผู้ฝากได้ผูกกับบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ
  5. กรณีผู้ฝากถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก เงินต้นส่วนที่เหลือไว้ในบัญชีเมื่อฝากจนครบจะยังคงได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ณ วันที่เริ่มฝากปกติ
  6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากแล้ว ผู้ฝากไม่มาถอนหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจนี้ได้เริ่มต้นการฝากเงินใหม่โดยมีกำหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็นคราวๆไป สำหรับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
  7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลภายใต้บริการเงินฝากคล่องตัวครอบครัวอุ่นใจสำหรับผู้ฝากที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือเกินกว่า 70 ปี
  8. ผู้ฝากจะได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัย 2 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชีก่อนหน้า 1 วันที่ผู้ฝากเสียชีวิต ทั้งนี้ผู้ฝากจะได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย
  9. ในกรณีที่ผู้ฝากมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีน้อยกว่ายอดเงินฝากขั้นต่ำ ก่อนหน้า 1 วันที่ผู้ฝากเงินเสียชีวิต ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลภายใต้บริการเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ
  10. ขอบเขตความคุ้มครอง กรณีการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ อบ.1 ,อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา ,คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  สำหรับผู้ฝากที่ฝากเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ ถ้าถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก จะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝาก ดังนี้

  1. ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินต่ำสุดของประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา
  2. ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินต่ำสุดของประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-888-8888
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  30 ม.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ