ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ Fast 5 (Step Rate) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 1.660 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 65
  • 703
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • ให้ดอกเบี้ยสูงแบบขั้นบันได สูงสุด 2.50% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.66% ต่อปี ตลอดระยะเวลาฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ Fast 5 (Step Rate)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  20 เดือน ทุกจำนวน 1.660 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. - 30 พ.ย.65 หรือยอดเงินฝากรวมโปรโมชันนี้ครบ 5,000 ล้านบาท
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  • เดือนที่ 1 - เดือนที่ 5 รับอัตราดอกเบี้ย 0.95% ต่อปี
  • เดือนที่ 6 - เดือนที่ 10 รัยอัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี 
  • เดือนที่ 11 - เดือนที่ 15 รับอัตราดอกเบี้ย 175% ต่อปี 
  • เดือนที่ 16 - เดือนที่ 20 รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี 
   * อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาฝาก : 1.66% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000.- บาท สําหรับการฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท ฝากได้ส้งสุดไม่เกิน 50,000,0000 บาท ต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกิน 200,000,000.- บาท ต่อคน
  2. ผู้ฝากจะได้ร้บดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้เมื่อผู้ฝาก ฝากเงินครบตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีหรือใบนำฝากหรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกาํหนดแล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแตัละรายการโดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศ ทั้งนี้ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ย
  3. ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก แต่ละคราวผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดเงินฝากแต่ละรายการ โดยการคำนวณดอกเบี้ยเป็นไป ดังต่อไปนี้
   - กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดในช่วงเดือนที่ 1 - 5 หากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก

   - กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดการฝากต่อ (Rollover) แต่ละคราวผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตรา ดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก โดยคาํนวณจากวันที่ฝากต่อ (Rollover) ในแต่ละคราวจนถึงวันที่ทำการถอน

  4. เมื่อครบกำหนดเวลาฝากเงินในแต่ละคราว (ทุกๆ 5 เดือน) หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป และธนาคารจะทำการฝากเงินต่อ (Rollover) โดยอัตโนมัติ โดยฝากต่อ (Rollover) ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง และผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ 

  5. ผู้ฝากจะได้้รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝสกเงินในแต่ละคราว (ทุกๆ 5 เดือน) ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือใบนำฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด

  6. เมื่อนครบกำหนดเวลาสูงสุดในการฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทำการฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาการฝาก 6 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ที่ธนาคารประกาศใช้อยู่ ณ ขณะนั้น

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดในช่วงเดือนที่ 1 - 5 หากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
  • กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดการฝากต่อ (Rollover) แต่ละคราวผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตรา ดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก โดยคาํนวณจากวันที่ฝากต่อ (Rollover) ในแต่ละคราวจนถึงวันที่ทำการถอน
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 5 ต.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 65
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  5 ต.ค. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ