ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 36 เดือน (Step Rate)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 2.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 3 ต.ค. 65
  • 1,149
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรเท่านั้น
  • เป็นบัญชีเงินฝากแบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (No Passbook) ที่เปิดผ่าน LH Bank Mobile Banking Application ของธนาคาร
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.00% ต่อปี (ตลอดระยะเวลาฝาก)
  • จ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 36 เดือน (Step Rate)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  36 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 100,000,000 2.000 % - 2.000 % - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  • เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 6 รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี 
  • เดือนที่ 7 ถึงเดือนที่ 12 รับอัตราดกเบี้ย 1.50% ต่อปี
  • เดือนที่ 13 ถึงเดือนที่ 18 รับอัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี 
  • เดือนที่ 19 ถึงเดือนที่ 24 รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี 
  • เดือนที่ 25 ถึงเดือนที่ 30 รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี 
  • เดือนที่ 31 ถึงเดือนที่ 36 รับอัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี
   *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาฝาก 2.00% ต่อปี 
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร เท่านั้น
  2. การเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาท ขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยว และ/หรือบัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 100,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน)
  3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด และโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ตอนเปิดบัญชี
  4. กรณีผู้ฝากไม่ตรงตามเงื่อนไข ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปรับลดอตัราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากดังกล่าว เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป ตามระยะเวลาฝากเดิม ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน
  5. การถอนเงินต้นให้ถอนเต็มจำนวนรายการฝากที่ฝาก ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้
  6. กรณีการถอนเงินก่อนครบกำหนดและรับดอกเบี้ยรายเดือน ผู้ฝากจะต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) ห้ามถอนเพียงบางส่วน หากดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับไปก่อนแล้วมีจำนวนมากกว่าดอกเบี้ยที่ลูกค้าจะได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักจากเงินต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับเกินไปดังกล่าวออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝาก และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะต้องเสียภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด
  7. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอน หรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่น หรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำทั่วไป ระยะเวลาฝาก 36 เดือน โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้นและจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์ ที่ประกาศใช้ ณ วันที่รับฝาก สำหรับลูกค้าประเภทเดียวกัน และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 12 ก.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  3 ต.ค. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ