ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน Smart Senior (6M+6M step up) แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 1.750 - 1.775 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิ.ย. 66
  • 865
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท รับดอกเบี้ยทุกเดือนแบบ Step Up

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน Smart Senior (6M+6M step up)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 50,000,000 1.750 % - - - -
  ตั้งแต่ 100,000 ถึง 50,000,000 1.775 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • ระยะเวลาการรับเปิดบัญชี ตั้งแต่ 10 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ 10,000 ล้านบาท
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :

  สำหรับลูกค้าอายุตั้งแต่ 15 - 54 ปี (A) 

  • เดือนที่ 1 - 6 รับอัตราดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี 
  • เดือนที่ 7 -12 รับอัตราดอกเบี้ย 1.95% ต่อปี 

  สำหรับลูกค้าอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป (B) 

  • เดือนที่ 1 - 6 รับอัตราดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี 
  • เดือนที่ 7 - 12 รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี

  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (A) = 1.75% ต่อปี , (B) = 1.775% ต่อปี

  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีร่วมได้ 
  2. ผู้ฝากที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 54 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี เปิดบัญชีครั้งแรก และฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมต้องไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน)
  3. ผู้ฝากที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี เปิดบัญชีครั้งแรก และฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมต้องไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน)
  4. กรณีธนาคารตรวจสอบพบว่า อายุผู้ฝากไม่ตรงตามเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย ธนาคารจะปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้ตรงตามช่วงอายุของผู้ฝากอัตโนมัติ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากขณะนั้น
  5. สำหรับผู้ฝากที่อายุตั้งแต่ 55 - 70 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี และฝากรายการแรกตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ผู้ฝากจะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาฝากเงินของแคมเปญฯ และหากผู้ฝากปิดก่อนครบกำหนด หรือเมื่อครบกำหนดระยะฝากแคมเปญฯ ถือว่าความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจะสิ้นสุดทันที (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง 1 คน ต่อ 1 สิทธิเท่านั้น)
  6. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำเมื่อครบกาหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทารายการฝากต่ออัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากประจาทั่วไป 12 เดือน โดยจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากและอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ต่ออายุการฝากขณะนั้นหนด โดยจะโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ตอนเปิดบัญชี
  7. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทารายการฝากต่ออัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน โดยจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากและอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ต่ออายุการฝากขณะนั้น
  8. กรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ให้ความคุ้มครองตลอดระยะเวลาแก่ผู้ฝากเงินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก "เงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทประกันกำหนด" และ รับประกันโดย บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น"
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • กรณีถอนเงินก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย และ
  • ถอนตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์ตามประกาศใช้ ณ วันที่รับฝาก ผู้ฝากจะได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่ายอดเงินที่ฝาก โดยผู้ฝากจะได้รับเงินคืนทั้งสิ้น = เงินต้น + ดอกเบี้ยคำนวณได้ตามเกณฑ์ (ถ้ามี) - ดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ผู้ฝากต้องเป็นผู้ขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรมพากรด้วยต้นเอง
  • กรณีถอนตั้งแต่เดือนที่ 7 - 12 เดือน ก่อนครบกำหนด ผู้ฝากสามารถถอนเงินต้นได้ โดยถอนเงินต้นทั้งจำนวนของเงินที่ฝากในแต่ละรายการ และได้รับอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาตามวันที่ฝากจริง ของการจ่ายดอกเบี้ยช่วงเดือนที่ 7 - 12 เดือน
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 10 เม.ย. 66 ถึง 30 มิ.ย. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  13 มิ.ย. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ