ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับสมาชิก UOB Privilege Reserve หรือ UOB Privilege Banking หรือ UOB Wealth Banking ที่มีการลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 1.900 - 2.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 ม.ค. 66
  • 22,727
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ดอกเบี้ยสูง สำหรับสมาชิก UOB Privilege Reserve หรือ UOB Privilege Banking หรือ UOB Wealth Banking ที่มีการลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับสมาชิก UOB Privilege Reserve หรือ UOB Privilege Banking หรือ UOB Wealth Banking ที่มีการลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  3 เดือน, 6 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 25,000,000 2.000 % - - - -
  6 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 25,000,000 1.900 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • สมาชิก UOB Privilege Reserve คือลูกค้าที่มียอดเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินรวมกันตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
  • สมาชิก UOB Privilege Banking คือลูกค้าที่มียอดเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินรวมกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
  • สมาชิก UOB Wealth Banking คือลูกค้าที่มียอดเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินรวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก UOB Privilege Reserve หรือ UOB Privilege Banking หรือ UOB Wealth Banking
  2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2% ต่อปี ระยะเวลา 3 เดือน และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1.9% ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน สำหรับสมาชิกเดิมและสมาชิกใหม่ UOB Privilege Reserve หรือ UOB Privilege Banking หรือ UOB Wealth Banking ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ("ลูกค้า") โดยจะรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเมื่อฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 31 มีนาคม 2566 ("ระยะเวลาส่งเสริมการขาย") และลงทุนในกองทุนรวมที่มีการคิดค่าธรรมเนียม Front end fee (ไม่รวมกองทุนประเภท SSF/RMF/Money Market) เท่ากับยอดเงินฝาก โดยอัตราส่วนในเงินฝากประจำ 3 เดือน ต้องไม่เกินกว่า 50% ของเงินลงทุนรวมทั้งหมด และชื่อบัญชีของกองทุนรวม และชื่อบัญชีเงินฝากประจำต้องเป็นชื่อเดียวกัน (ตัวอย่าง ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2% ต่อปี ระยะเวลา 3 เดือน เมื่อฝากเงิน 1,000,000 บาท และลงทุนในกองทุนรวม 1,000,000 บาท ในกองทุนที่มีการคิดค่าธรรมเนียม Front end fee (ไม่รวมกองทุนประเภท SSF/RMF/Money Market) เป็นต้น)
  3. ลูกค้าสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ โดยเปิดบัญชีเงินฝากใหม่กับธนาคาร หรือจะฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากเดิมที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคารก็ได้ โดยเงินฝากประจำในรายการนี้ ต้องเป็นเงินฝากก้อนใหม่เท่านั้น

  4. บัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว สามารถนับรวมในยอดบัญชีเงินฝากในการสมัครสมาชิกใหม่ได้

  5. การลงทุนในกองทุนรวมที่มีการคิดค่าธรรมเนียม Front end fee (ไม่รวมกองทุนประเภท SSF/RMF/Money Market) จะต้องทำรายการในวันที่เปิดบัญชีกองทุนหรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำในรายการส่งเสริมการขายนี้

  6. รายชื่อกองทุนรวมที่เข้าร่วม 92 กองทุน เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

  7. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กรุณาศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) สำหรับแต่ละกองทุนได้จากเว็บไซต์ของ บลจ. UOBAM, KTAM, KSAM, K-ASSET, ABRDN และ SCBAM

  8. อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป 3 เดือน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.75 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป 6 เดือน

  9. กรณีลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ และรายการส่งเสริมการตลาดรายการอื่นๆ ในห้วงเวลาเดียวกัน ต้องได้รับของสมนาคุณรวมทั้งหมดไม่เกิน 0.2% ของมูลค่าการลงทุนของผู้ซื้อแต่ละราย

  10. อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะเป็นมูลค่าไม่เกิน 0.2% ของยอดเงินฝากและเงินลงทุนรวมทั้งหมด และชื่อบัญชีของกองทุนรวม และชื่อบัญชีเงินฝากประจำต้องเป็นชื่อเดียวกัน

  11. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำไปนับรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ และไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้

  12. หากยอดเงินฝากในแต่ละครั้งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ตามตารางข้างต้น ยอดเงินฝากทั้งจำนวนที่ฝากพร้อมกันในครั้งดังกล่าวจะไม่ได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ

  13. เมื่อถึงวันครบกำหนดและลูกค้าไม่มำติดต่อ ระบบจะฝากต่อโดยคำนวณเป็นดอกเบี้ยทบต้น
   - กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด และระยะเวลาฝากน้อยกว่าตามรายการที่กำหนด จะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย
   - กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด และระยะเวลาฝากมากกว่าหรือเท่ากับรายการที่กำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ ขณะนั้นพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย

  14. หากครบกำหนดระยะเวลาฝากเงินแล้ว และลูกค้าไม่ได้มำถอนคืน หรือแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ให้ถือว่าลูกค้าตกลงฝากเงินต่อตามระยะเวลาเดิม และตามประเภทเงินฝากประจำนั้น โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะที่ธนาคารดำเนินการรับฝากต่อ

  15. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นของบัญชีเงินฝากประจำ รวมถึงหลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี้ย กรณีฝากเงินไม่ครบตามกำหนดระยะเวลาฝากเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจำ

  16. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมำย

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด และระยะเวลาฝากน้อยกว่าตามรายการที่กำหนด จะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย
  • กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด และระยะเวลาฝากมากกว่าหรือเท่ากับรายการที่กำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ ขณะนั้นพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 10 ม.ค. 66 ถึง 31 มี.ค. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  10 ม.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ