ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำทันใจ ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 1.600 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 12 ม.ค. 66
  • 14,709
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง รับทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด  ณ วันที่เปิดบัญชี หรือฝากต่อ 
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ หรือฝากต่อเมื่อครบกำหนดตั้งแต่ 100,000 บาท  และสูงสุดต่อรายไม่เกิน 1,500,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำทันใจ ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,500,000 1.600 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่-
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  • จำนวนเงินที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อ 100,000 - 1,500,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี
  • จำนวนเงินฝากส่วนที่เกินจากจำนวนเงินที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อ รับอัตราดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี
   อัตราดอกเบี้ยสำหรับช่วงระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันครบกำหนด (ช่วงระยะเวลาให้ผู้ฝากติดต่อธนาคาร) เท่ากับอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เปิดบัญชี หรือ ณ วันที่ฝากต่อ
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ หรือฝากต่อเมื่อครบกำหนดตั้งแต่ 100,000 บาท สูงสุดต่อรายไม่เกิน 1,500,000 บาท และต้องรักษายอดฝากไว้ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
  2. ประเภทผู้ฝากเงินบุคคลธรรมดาเท่านั้น (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม, บัญชี "และ", บัญชี "หรือ")
  3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อ และหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก) ตามเงื่อนไขของจำนวนเงินฝาก และระยเวลาการฝากที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
  4. สำหรับดอกเบี้ยล่วงหน้าหากไม่ได้ถอนออก หรือนำเงินมาฝากเพิ่มหลังจากวันเปิดบัญชีหรือฝากต่อ ธนาคารจะถือเป็นเงินฝากส่วนที่เกินจากจำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก หรือจำนวนเงินที่ฝากต่อ และจะคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก) โดยจะจ่ายดอกเบี้ยให้ ณ วันที่ผู้ฝากติดต่อฝากเป็นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ หรือ ณ วันที่สิ้นสุดการติดต่อจากผู้ฝาก (ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เงินฝากครบกำหนด)
  5. ผู้ฝากสามารถถอนเงินฝากส่วนเกินได้ทั้งจำนวน แต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่รับดอกเบี้ย ณ วันฝาก (เงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชี หรือฝากต่อ) หากถอนบางส่วนจนทำให้เงินต้นลดลงต่ำกว่าจำนวนเงินเปิดบัญชี หรือฝากต่อ ต้องปิดบัญชีเท่านั้น
  6. เมื่อครบระยะเวลาการฝาก ผู้ฝากต้องมาแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ หรือประสงค์ฝากประเภทบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆ ของธนาคาร ในช่วงระยะเวลานี้ให้ผู้ฝากติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเป็นระยะเวลา 1 เดือน (ช่วงระยะเวลาให้ผู้ฝากติดต่อธนาคาร) และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศในขณะนั้น จากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ย ณ วันที่ฝากติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีแจ้งความประสงค์ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ หรือวันที่พ้นระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่เงินฝากครบกำหนด หักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก)
  7. หากบัญชีเงินฝากประจำทันใจครบกำหนดผู้ฝากที่ไม่มาติดต่อที่สาขาที่เปิดบัญชีภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่เงินฝากครบกำหนด บัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอัตโนมัติเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจำนวน และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากเงิน หรือโอนเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากในช่วงระยะเวลา 1 เดือน หลังจากบัญชีเงินฝากครบกำหนด แต่สามารถถอนลดยอดหรือฝากเพิ่มเพื่อรวมกับยอดฝากเดิมได้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ณ วันที่ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ
  9. การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อ และหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก) ตามเงื่อนไขของจำนวนเงินฝาก และระยะเวลาการฝากที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีถอนเงินต้น หรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำทันใจ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ผิดเงื่อนไข (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) ตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้น สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป (รวมภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย) ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร (โดยผู้ฝากสามารถขอคืนภาษี หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวจากสรรพากร)
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 25 พ.ย. 65
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  12 ม.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ