• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

  ดอกเบี้ย : 0.320 - 0.650 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ. 65
  • 108,990
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากที่สามารถฝาก ถอนได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
  • ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ในอัตราที่แน่นอน 
  • สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  3-36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ทุกจำนวน 0.320 % 0.100 % 0.320 % 0.100 % 0.100 %
  6 เดือน ทุกจำนวน 0.400 % 0.150 % 0.400 % 0.150 % 0.150 %
  12 เดือน ทุกจำนวน 0.400 % 0.150 % 0.400 % 0.150 % 0.150 %
  24 เดือน ทุกจำนวน 0.450 % 0.200 % 0.450 % 0.200 % 0.200 %
  36 เดือน ทุกจำนวน 0.650 % 0.200 % 0.650 % 0.200 % 0.200 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  1. นิติบุคคล(1) หมายถึง นิติบุคคลที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย เช่น บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สมาคม เป็นต้น
  2. นิติบุคคล(2) หมายถึง วัด มูลนิธิที่มิได้แสวงหากำไรและได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ สภากาชาดไทย
  3. นิติบุคคลพิเศษ(1) หมายถึง นิติบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และได้นำเงินฝากเข้าบัญชีเป็นจำนวนเงินตามวงเงินที่กำหนด
  4. นิติบุคคลพิเศษ(2) หมายถึง โรงเรียน มหาวิทยาลัย (ทั้งของรัฐบาลและเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้นๆ) มูลนิธิที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับบัญชีเงินฝากประเภท 24 และ 36 เดือน ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื่อผูกกับบัญชีเงินฝากประจำ สำหรับรองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย
  2. ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก เงินต้นส่วนที่เหลือในบัญชีเมื่อฝากไว้จนครบกำหนดระยะเวลาฝากจะยังคงได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ณ วันที่เริ่มฝาก
  3. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากแล้ว ถ้าผู้ฝากไม่มาถอนเงินหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เริ่มต้นการฝากใหม่โดยมีกำหนดระยะเวลาเท่าเดิมเป็นคราวๆไป สำหรับบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 3,6,12และ 24 เดือน ส่วนระยะเวลาฝาก 36 เดือน เปลี่ยนเป็นเงินฝากประจำระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  1. บัญชีเงินฝากประจำ 3, 6 และ 12 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  2. บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุก 12 เดือน
  3. บัญชีเงินฝากประจำ 36 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. สำหรับระยะเวลาการฝาก 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. สำหรับระยะเวลาการฝาก 6,12,24 และ 36 เดือน ในกรณีที่ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  3. สำหรับระยะเวลาการฝาก 6,12,24 และ 36 เดือน ในกรณีฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยแยกตามระยะเวลาที่ฝาก และประเภทผู้ฝาก
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-888-8888
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 ก.พ. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ