ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

  ดอกเบี้ย : 1.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 66
  • 63,538
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากประจำ 30 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป 
  • ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน และได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูงสุดถึง 3,000,000 บาท พร้อมประกันภัยกระดูกแตกหัก และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก และไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 10,000 บาทต่อครั้ง ในสถานพยาบาลคู่สัญญา

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  30 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  30 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 3,000,000 1.500 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  1. รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัย สามารถติดต่อได้ที่ส่วนบริการลูกค้า บมจ.เมืองไทยประกันภัย โทร.1484
  2. สำหรับผู้ที่ฝากเงินฝากคุ้มครองผู้สูงอายุไว้ก่อนวันที่ 5 สิงหาคม 2557 จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บริการเงินฝากคุ้มครองผู้สูงอายุที่กำหนดไว้ ดังนี้
   2.1 ได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ ณ วันที่นำเงินเข้าฝากเงินฝากคุ้มครองผุ้สูงอายุ ตลอดอายุสัญญาการฝาก
   2.2 ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากคุ้มครองผู้สูงอายุ ตลอดอายุสัญญาการฝาก
   2.3 ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ธนาคารขอมอบสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับผู้ที่ฝากเงินฝากคุ้มครองผุ้สูงอายุไว้ก่อนวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ภายใต้เงื่อนไขเช่นเดียวกับผู้ที่ฝากเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ 
   2.4 กรณีที่เงินฝากคุ้มครองผู้สูงอายุครบกำหนดระยะเวลาการฝากแล้ว ถ้าผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าเงินฝากคุ้มครองผู้สูงอายุนี้ได้เริ่มต้นการฝากเงินใหม่ภายใต้บริการเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ โดยระยะเวลาฝาก อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการฝากให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศใช้บังคับอยู่ สำหรับบริการเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ ณ วันเริ่มต้นการฝากเงินใหม่ ทั้งนี้ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 โดยผู้ฝากเงินสามารถขอคืนภาษีจากดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 137) 
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก 30 เดือน
  2. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และเปิดบัญชีโดยใช้ชื่อบัญชีเงินฝากในนามผู้ฝากคนเดียวเท่านั้น 
  3. จำนวนเงินรับฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท และสำหรับการฝากเพิ่มในครั้งต่อๆ ไปในแต่ละบัญชีย่อยครั้งละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท แต่เมื่อรวมยอดเงินฝากทุกบัญชีของเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์แล้วต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อรายบุคคล
  4. ผู้ฝากจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็นความคุ้มครองของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภายใต้บริการเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากประกาศสูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
  5. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยการจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละครั้งจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนภาษีจากดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
  6. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชี เพื่อใช้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ สำหรับรองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย หรือเพื่อใช้รองรับการโอนกรณียอดเงินฝากคงเหลือเกินกว่า 3,000,000 บาท ต่อรายบุคคล โดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ แต่จะเป็นสาขาเดียวกันหรือต่างสาขาก็ได้
  7. ในกรณีที่ยอดเงินฝากเกินกว่า 3,000,000 บาท ต่อรายบุคคล ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินส่วนที่เกินกว่า 3,000,000 บาทและ/หรือสงวนสิทธิ์ที่จะทำการโอนยอดเงินฝากเฉพาะส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท ออกจากบัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ที่ฝากครั้งล่าสุดไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ผู้ฝากได้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจำ ซูเปอร์ ซีเนียร์
  8. กรณีที่ผู้ฝากถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก เงินต้นส่วนที่เหลือในบัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ เมื่อฝากไว้จนครบกำหนดระยะเวลาฝากจะยังคงได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ณ วันที่เริ่มฝากตามปกติ 
  9. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากแล้ว ถ้าผู้ฝากไม่มาถอนหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าเงินฝากประจำ ซูเปอร์ ซีเนียร์นี้ ได้เริ่มต้นการฝากใหม่โดยมีกำหนดระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิมเป็นคราวๆไป โดยแต่ละคราวมีอายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิม สำหรับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการฝากให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศใช้บังคับอยู่ ณ วันที่เริ่มต้นการฝากใหม่นั้น ทั้งนี้ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 
  10. สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 
  11. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถ้าผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก จะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มสัญญาฝาก ดังนี้

  1. ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย 
  2. ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ยังไม่ครบกำหนด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลุกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่นำฝาก หรือต่ออายุการฝาก โดยคำนวณดอกเบี้ย นับตั้งแต่วันที่นำฝากหรือวันที่ต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวันที่ถอนเงินหรือปิดบัญชี 1 วัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  3. หากเป็นการถอนเงินหลังจากที่ธนาคารได้จ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากไปแล้ว ผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้น และดอกเบี้ยที่คำนวณได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 2 หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย) ที่ผู้ฝากเงินได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น 
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 5 ส.ค. 57
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-888-8888
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  30 ม.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ