ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ (Senior)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 1.050 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 65
  • 89,392
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากประจำ เหมาะสำหรับผู้ที่ใกล้เกษียณอายุ หรือเกษียณแล้ว และมีเงินก้อนจากบำเหน็จหรือเงินเก็บจากการทำงานที่ผ่านมา และต้องการได้รับดอกเบี้ยรายเดือนมาใช้จ่ายประจำวัน
  • ไม่ต้องเสียภาษี รับดอกเบี้ยสูง 

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ (Senior)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 2,500,000 1.050 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สามารถเปิดได้คนละหนึ่งบัญชี และฝากได้หนึ่งรายการฝากเท่านั้น
  2. ประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
  3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท สำหรับผู้ฝากที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  4. ธนาคารสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ฝากที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่สามารถฝากเพิ่มได้ตลอดระยะเวลาการฝากนี้หากผู้ฝากต้องการฝากเงินตามเงื่อนไขในข้อ 3 ต้องรอให้เงินฝากประจำซีเนียร์ครบกำหนดก่อน และเริ่มต้นการฝากใหม่ตามเงื่อนไขข้อ 3
  5. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ฝากที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ยังคงได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิม 
  6. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารเพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ย โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ ทั้งนี้หากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันรอวรับดอกเบี้ยนี้เป็นบัญชีร่วม จะต้องมีชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ไว้ ณ วันที่เปิดบัญชี
  7. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น หรือไม่สามารถุติดต่อผู้ฝากได้ ให้ถือว่าเงินฝากประจำซีเนียร์ นี้ได้เริ่มต้นการฝากเงินใหม่ โดยมีกำหนดระยะเวลาฝากเท่าระยะเวลาการฝากเดิม โดยถืออัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่เริ่มฝากใหม่นั้น
  8. กรณีดอกเบี้ยเงินฝากเกินกว่า 30,000 บาทต่อปีภาษี ธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตามที่สรรพากรกำหนด โดยคำนวณตั้งแต่บาทแรก
  9. สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจำเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. กรณีถอนเงินฝากก่อน 3 เดือนนับจากวันที่ฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  2. กรณีถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทบุคคลธรรมดา ของจำนวนเงินที่ถอน (ทั้งกรณีถอนบางส่วนและถอนทั้งจำนวน) โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ฝาก
  3. กรณีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดและรับดอกเบี้ยรายเดือน จะต้องถอนเงินต้นทั้งจำนวน ห้ามถอนเพียงบางส่วน หากปรากฎว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้วมีจำนวนมากกว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากพึงได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักเงินจากเงินต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับเกินไปดังกล่าวออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝาก และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนี้จะต้องเสียภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ก.พ. 64
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 626 7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  7 พ.ย. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ