• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

  ดอกเบี้ย : 1.150 - 1.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 64
  • 71,502
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำ ที่ต้องฝากเป็นจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือน 
  • ได้รับดอกเบี้ยสูงและยกเว้นภาษีดอกเบี้ยรับ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน (24 และ 36 เดือน)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24, 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 1.250 % - - - -
  36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,000 1.150 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่บัญชีฝากประจำปลอดภาษี ไม่สามารถนำไปใช้ค้ำประกันการกู้ยืมหรือขอสินเชื่อใดๆกับธนาคารได้
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  1. สำหรับระยะเวลาฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน (ประเภทบุคคลธรรมดา) บวก ร้อยละ 0.80 ต่อปี
  2. สำหรับระยะเวลาฝาก 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 36 เดือน (ประเภทบุคคลธรรมดา) บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี

  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท และสูงสุดสำหรับการฝาก 24 เดือนไม่เกิน 25,000 บาท สำหรับการฝาก 36 เดือนสูงสุดไม่เกิน 16,000 บาทโดยฝากเท่าๆกันทุกเดือนและยอดเงินรวมกันไม่เกิน 600,000 บาท
  2. กำหนดระยะเวลาฝาก 24 หรือ 36 งวด โดยต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง และในระหว่างระยะเวลาการฝากจะขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และต้องฝากให้ครบตามจำนวนงวดที่ตกลงกับธนาคาร
  3. เมื่อครบกำหนดการฝาก และผู้ฝากไม่ทำการปิดบัญชีหรือมีการผิดเงื่อนไขตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทบัญชีเป็นเงินฝากประจำ 6 เดือน
  4. ผู้เปิดบัญชีสามารถมีบัญชีเงินฝากที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากได้เพียงบัญชีเดียว
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยบัญชีจะถูกปิดและจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไข ดังนี้
  1. กรณีที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีที่ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ (สำหรับบุคคลธรรมดา) ที่ต่ำที่สุด ณ วันที่ฝากและหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 12 มี.ค. 55
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1572
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  25 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ