ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ธนาคารกรุงศรี (BAY)

  ดอกเบี้ย : 2.100 - 2.350 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 7 มี.ค. 66
  • 78,201
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำ ที่ต้องฝากเป็นจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือน 
  • ได้รับดอกเบี้ยสูงและยกเว้นภาษีดอกเบี้ยรับ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน (24 และ 36 เดือน)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24, 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 500 ถึง 25,000 2.350 % - - - -
  36 เดือน ตั้งแต่ 500 ถึง 16,000 2.100 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  • บัญชีฝากประจำปลอดภาษี ไม่สามารถนำไปใช้ค้ำประกันการกู้ยืมหรือขอสินเชื่อใดๆ กับธนาคารได้
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  • สำหรับระยะเวลาฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน (ประเภทบุคคลธรรมดา) บวก ร้อยละ 0.80 ต่อปี
  • สำหรับระยะเวลาฝาก 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 36 เดือน (ประเภทบุคคลธรรมดา) บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีอายุ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี โดยเปิดได้เพียงบัญชีเดียว และสำหรับบุคคลธรรมดาที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องได้รับความยินยอมให้เปิดบัญชีจากบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท และสูงสุดสำหรับการฝาก 24 เดือนไม่เกิน 25,000 บาท สำหรับการฝาก 36 เดือนสูงสุดไม่เกิน 16,000 บาทโดยฝากเท่าๆ กันทุกเดือนและยอดเงินรวมกันไม่เกิน 600,000 บาท
  3. กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน หรือมีการถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (บุคคลธรรมดา) ที่ต่ำที่สุดที่ธนาคารใช้บังคับอยู่ ณ วันที่เปิดบัญชีพร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่วนการฝากเงินที่มีระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  4. กำหนดระยะเวลาฝาก 24 หรือ 36 งวด โดยต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง และในระหว่างระยะเวลาการฝากจะขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และต้องฝากให้ครบตามจำนวนงวดที่ตกลงกับธนาคาร
  5. เมื่อครบกำหนดการฝาก โดยวันครบกำหนดการฝากนับจากวันที่ฝากงวดสุดท้ายอีก 1 เดือนถัดไปนับวันชนวัน และผู้ฝากไม่ทำการปิดบัญชีหรือ ไม่มีการติดต่อธนาคารหลังจากมีการผิดเงื่อนไขตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทบัญชีเป็นเงินฝากประจำ 6 เดือน (บุคคลธรรมดา) โดยมีเงื่อนไขการฝาก และอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยบัญชีจะถูกปิดและจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไข ดังนี้
  1. กรณีที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีที่ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ (สำหรับบุคคลธรรมดา) ที่ต่ำที่สุด ณ วันที่ฝากและหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 12 มี.ค. 55
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1572
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  7 มี.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ