• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 0.900 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 64
  • 35,313
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และเมื่อฝากครบ 2 ปี จะได้รับดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีก 1.00 % ต่อปี และไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน (24 เดือน)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 0.900 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 12 เดือน และเมื่อฝากครบ 2 ปี จะได้รับดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีก 1.00% ต่อปี

  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากเงินจากลูกค้าบุคคลธรรมดาทั่วไป กลุ่ม 1 (ยกเว้นห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคล) และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ กลุ่ม 9
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และต้องฝากเงินจำนวนเท่ากันกับที่เปิดบัญชีเป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง
  3. ระยะเวลาฝาก 2 ปี และต้องฝากต่อเนื่องเป็นรายเดือน จำนวน 24 ครั้งๆ ละเท่ากันทุกเดือน
  4. ลูกค้า 1 รายมีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น ทั้งนี้ ให้นับรวมบัญชีเงินฝากประจำสินเคหะด้วย หากลูกค้ายังมีบัญชีเงินฝากประจำสินเคหะอยู่ ไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ได้
  5. ห้ามถอนยอดเงินต้นบางส่วน หรือทั้งหมดตลอดระยะเวลาการฝาก หากถอนถือเป็นการปิดบัญชี
  6. ลูกค้าต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นบัญชีคู่โอน เพื่อใช้เป็นบัญชีรับโอนเงินต้น และดอกเบี้ยเมื่อเงินฝากครบกำหนด หรือใช้เป็นบัญชีคู่โอน (กรณีที่ลูกค้าสมัครหักบัญชีเงินฝาก Direct Debit) เพื่อหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์โอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์เป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้บัญชีคู่โอนที่ใช้สำหรับหักบัญชีเงินฝาก และบัญชีรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อเงินฝากครบกำหนดต้องเป็นบัญชีเดียวกัน
  7. ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อฝากครบตามเงื่อนไข
  8. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ไม่สามารถถอนก่อนกำหนดได้ ยกเว้นกรณีถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น

  1. กรณีระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันที่เริ่มฝาก หักภาษี ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  23 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ