ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 2.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 65
  • 39,802
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ เป็นบัญชีเงินฝากปลอดภาษี สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ตามที่ประกาศ ณ วันที่เปิดบัญชี บวก 1.00% ต่อปี เมื่อฝากครบ 24 ครั้งตามเงื่อนไข 

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน (24 เดือน)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 2.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  • ฝากครบตามเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ตามที่ธนาคารประกาศไว้ ณ วันที่เปิดบัญชี บวก 1.00% ต่อปี : 1.00% + 1.00% = 2.00% ต่อปี (เมื่อฝากครบ 24 ครั้งตามเงื่อนไข)
  • *อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ตามประกาศ ณ วันที่ 4 ต.ค. 65
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากเงินจากลูกค้าบุคคลธรรมดาทั่วไป (ยกเว้นห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคล) และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ 
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และต้องฝากเงินจำนวนเท่ากันกับที่เปิดบัญชีเป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง
  3. ระยะเวลาฝาก 2 ปี และต้องฝากต่อเนื่องเป็นรายเดือน จำนวน 24 ครั้งๆ ละเท่ากันทุกเดือน
  4. ลูกค้า 1 รายมีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น ทั้งนี้ ให้นับรวมบัญชีเงินฝากประจำสินเคหะด้วย หากลูกค้ายังมีบัญชีเงินฝากประจำสินเคหะอยู่ ไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ได้
  5. ห้ามถอนยอดเงินต้นบางส่วน หรือทั้งหมดตลอดระยะเวลาการฝาก หากถอนถือเป็นการปิดบัญชี
  6. ลูกค้าต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นบัญชีคู่โอน เพื่อใช้เป็นบัญชีรับโอนเงินต้น และดอกเบี้ยเมื่อเงินฝากครบกำหนด หรือใช้เป็นบัญชีคู่โอน (กรณีที่ลูกค้าสมัครหักบัญชีเงินฝาก Direct Debit) เพื่อหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์โอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์เป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้บัญชีคู่โอนที่ใช้สำหรับหักบัญชีเงินฝาก และบัญชีรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อเงินฝากครบกำหนดต้องเป็นบัญชีเดียวกัน
  7. กรณีลูกค้าสมัครหักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit) ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีคู่โอนเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะหักไม่เกิน 24 ครั้ง ผู้ฝากต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีคู่โอนให้เพียงพอกับจำนวนเงินฝากรายเดือนที่จะต้องนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ หากมีจำนวนเงินฝากไม่เพียงพอให้นำเงินเข้าบัญชีคู่โอนตามยอดเงินฝากรายเดือนภายในวันที่ 6 ของทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง (กรณีที่มีเงินในบัญชีคู่โอนไม่ครบตามจำนวนเงินฝากรายเดือน ธนาคารจะไม่หักบัญชีเงินฝากคู่โอน ผู้ฝากต้องนำเงินมาฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตามปกติ หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด)
  8. กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ก่อนครบกำหนดระยะเวลารับฝาก (24 เดือน) ให้ยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากคู่โอน เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์นับตั้งแต่วันที่ปิดบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ เป็นต้นไป
  9. ผ่อนผันให้ขาดฝากได้ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 24 เดือน และต้องฝากให้ครบ 24 ครั้ง โดยลูกค้าสามารถฝากเงินงวดสุดท้ายได้จนถึงวันที่ก่อนครบกำหนดการฝาก 1 วัน และไม่สามารถนำเงินมาฝากหลังจากวันที่ครบกำหนดการฝาก (2 ปี) 24 เดือน ได้ 
  10. กรณีขากการฝากเงินเกิน 2 ครั้ง และฝากครบ 2 ปี ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ 12 เดือน ณ วันที่เปิดบัญชี และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 
  11. กรณีขาดฝากเกิน 3 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะยกเลิกข้อตกลงเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ทันที และเมื่อเจ้าของบัญชีมาติดต่อขอถอนเงินฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ประเภทเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด ในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ทำการเปิดบัญชี และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
  12. กรณีฝากครบ 24 เดือน ตามเงื่อนไข มีสิทธิ์กู้เงินสินเคหะได้ในวงเงินไม่เกิน 80 เท่าของเงินงวด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าอัตราทั่วไปลดลงร้อยละ 0.50 ต่อปี ทั้งนี้ การอนุมัติสินเชื่อต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และแจ้งใช้สิทธิกู้เงินสินเคหะภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่เงินฝากครบกำหนด
  13. ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อฝากครบตามเงื่อนไข
  14. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ไม่สามารถถอนก่อนกำหนดได้ ยกเว้นกรณีถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น

  1. กรณีระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันที่เริ่มฝาก หักภาษี ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  5 ต.ค. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ