• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ใบรับฝากเงินแบบมีกำหนดระยะเวลา-เงินทุน ศรีสวัสดิ์

  ดอกเบี้ย : 0.700 - 1.600 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 64
  • 9,857
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำแบบมีกำหนดระยะเวลา เลือกได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 1 - 36 เดือน 
  • รับดอกเบี้ยสูงพิเศษ

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  ใบรับฝากเงินแบบมีกำหนดระยะเวลา
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  1 - 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  1 เดือน ตั้งแต่ 10,000,000 0.700 % 0.700 % 0.700 % 0.700 % 0.700 %
  3 เดือน ตั้งแต่ 10,000,000 1.150 % 1.150 % 1.150 % 1.150 % 1.150 %
  6 เดือน ตั้งแต่ 10,000,000 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
  12 เดือน ตั้งแต่ 10,000,000 1.300 % 1.300 % 1.300 % 1.300 % 1.300 %
  24 เดือน ตั้งแต่ 10,000,000 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 %
  36 เดือน ตั้งแต่ 10,000,000 1.600 % 1.600 % 1.600 % 1.600 % 1.600 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. บริษัทฯ ใช้จำนวนวัน 365 วัน เท่ากับ 1 ปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณดอกเบี้ย
  2. จำนวนเงินขั้นต่ำของใบรับฝากเงิน ฉบับละ 10,000,000 บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
  3. บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อใบรับฝากครบกำหนด หรืออาจจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาสก็ได้
  4. เงินฝากระยะเวลาฝาก 12 เดือนขึ้นไป สามารถรับดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสตามอัตราที่ประกาศ
  5. ใบรับฝากเงินที่เลยกำหนดไถ่ถอน บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยส่วนที่เลยกำหนดในอัตราเผื่อเรียกตามประกาศของบริษัทฯ ซึ่งใช้บังคับอยู่ ณ วันไถ่ถอน แต่ไม่เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในใบรับฝากเงิน
  6. ในกรณีที่วันครบกำหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้ถือเอาวันทำการแรกต่อจากวันหยุดทำการนั้นเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยบริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยต่อให้ผู้ฝากเงินสำหรับวันหยุดทำการนั้นด้วย
  7. ในกรณีที่ผู้ฝากทำการฝากเงินโดยชำระเป็นเช็ค ผู้ฝากสามารถไถ่ถอนได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินตามเช็คครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  8. ใบรับฝากเงิน ได้รับการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2561
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  มีให้เลือกทั้ง

  1. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อใบรับฝากเงินครบกำหนด 
  2. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือ
  3. จ่ายดอกเบี้ยรายไตรมาส
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ใบรับฝากเงินที่มีกำหนดเวลา ถ้าไถ่ถอนก่อนกำหนด บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตรา 0.225% ต่อปี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายงวดไปแล้วเกินกว่าจำนวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจริง บริษัทฯ จะหักจำนวนเงินที่จ่ายเกินออกจากเงินต้นและดอกเบี้ยที่ผู้ฝากจะได้รับ ณ วันที่ทำการไถ่ถอนใบรับฝาก
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2677-4300
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  21 ม.ค. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ