• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีฝากประจำสินมัธยะทรัพย์ทวี ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

  ดอกเบี้ย : 1.250 - 1.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 63
  • 130,292
  จุดเด่น

  บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี เงินออมเพื่ออนาคตที่ปลอดภาษี และทวีดอกเบี้ย โครงการเงินฝากที่ให้เงินออมของท่านเพิ่มขึ้นทุกเดือนด้วยดอกเบี้ยอัตราพิเศษ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีฝากประจำสินมัธยะทรัพย์ทวี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน (24, 36, 48 และ 60 เดือน)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ตั้งแต่ 24, 36, 48 และ 60 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 1.250 % - - - -
  36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,000 1.500 % - - - -
  48 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 12,500 1.500 % - - - -
  60 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 1.500 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  จะต้องฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร โดยนำฝากเงินประจำเดือนไม่เกินวันทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นๆ

  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. จะต้องฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร โดยนำฝากเงินประจำเดือนไม่เกินวันทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นๆ
  2. ลูกค้าฝากเงินครบกำหนดตามระยะเวลาของสัญญา และผิดนัดการฝากไม่เกิน 2 ครั้ง จึงจะได้รับผลประโยชน์อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
  3. วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ด้วยอัตราตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่เริ่มฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี คำนวณดอกเบี้ยทบต้นทุก 1 ปี และปรับอัตราดอกเบี้ยเมื่อครบ 1 ปี โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ครบปี
  4. หากลูกค้าผิดนัดการฝากเงินไม่เกิน 2 ครั้ง ยังคงได้รับการยกเว้นภาษี และได้รับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา หากลูกค้าผิดนัดการฝากเงินเกิน 2 ครั้ง แต่ไม่เกิน 4 ครั้ง ไม่ได้รับยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา หากลูกค้าผิดนัดการฝากเงินเกิน 4 ครั้ง ถือว่าผิดสัญญาไม่สามารถฝากต่อได้ ต้องปิดบัญชีโดยได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา และต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  การถอนเงินฝากก่อนกำหนด ถือเป็นการปิดบัญชีซึ่งท่านจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1333
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  21 พ.ค. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ