ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ Plus-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 1.600 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. 66
  • 40,028
  จุดเด่น
  • เงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ Plus สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปีบริบูรณ์ 
  • ดอกเบี้ยสูง คงที่ตลอดระยะเวลาฝาก รับสิทธิพิเศษทางภาษี ไม่เสียภาษีรายได้จากดอกเบี้ย 
  • ฟรี! ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาฝาก
  • วงเงินความคุ้มครองเท่ากับจำนวนเงินฝากเมื่อครบระยะเวลาฝากสูงสุดถึง 600,000 บาท 

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ Plus
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิก CIMB Preferred ณ วันเปิดบัญชี)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  15,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24 และ 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 15,000 ถึง 25,000 1.600 % - - - -
  36 เดือน ตั้งแต่ 15,000 ถึง 25,000 1.600 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   (เปิดบัญชีก่อนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566)

  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ อายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี และเป็นสมาชิก CIMB Preferred ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ใสัน และเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
  2. กรณีผู้เปิดบัญชีที่มีอายุเกินกว่า 65 ปี จะไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
  3. สามารถเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น (นับรวมบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีประเภทรายเดือนทุกประเภท)
  4. กรณีบิดา และ/หรือมารดาเป็นผู้ฝากเงินเพื่อบุตรผู้เยาว์ ให้ถือว่าเงินฝาก และเงินได้ที่เกิดขึ้นเป็นของบุตรผู้เยาว์
  5. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 15,000 บาท
  6. วงเงินฝากต่อเดือนเท่าๆ กัน ตั้งแต่ 15,000 - 25,000 บาท โดยจำนวนเงินฝากต่อเดือนต้องเท่ากันทุกๆ เดือน และเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาท
  7. ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน หรือ 36 เดือน จำนวนเงินฝากตลอดระยะเวลาฝากสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท
  8. ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยที่ธนาคารกำหนด ในวงเงินคุ้มครองเท่ากับวงเงินที่ผู้ฝากมีความประสงค์ในการฝากจนครบระยะเวลาฝาก แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ทั้งนี้ จะได้รับความคุ้มครองจาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 และตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 เป็นต้นไป จะได้รับความคุ้มครองจาก บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
  9. ลูกค้าต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเพื่อใช้โอนเงินต้น และดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และ/หรือใช้บริการหักเงินอัตโนมัติ เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ Plus ทุกเดือน
  10. กรณีขาดฝาก 
   - ไม่เกิน 2 เดือน สามารถฝากต่อเนื่องได้ โดยวันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากจะเลื่อนออกตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก
   - เกิน 2 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉพาะเงินต้นตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน โดยคำนวณทุกวันพร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย 15 % ตามที่สรรพากรกำหนดไว้ โดยระบบจะปิดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ และโอนทั้งเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ลูกค้าแจ้งไว้พร้อมกับการเปิดบัญชี
   
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  หากผู้ฝากเงินถอนเงินก่อนกำหนด จะต้องถอนเงินทั้งจำนวนและบัญชีเงินฝากจะถูกปิด โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไขดังนี้

  • ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  • ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝากแต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาและจำนวนเงินที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารไนแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนดไว้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 626 7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 ก.พ. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ