• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ Plus-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 1.600 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 64
  • 35,486
  จุดเด่น
  • เงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ Plus สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปีบริบูรณ์ 
  • ดอกเบี้ยสูง คงที่ตลอดระยะเวลาฝาก รับสิทธิพิเศษทางภาษี ไม่เสียภาษีรายได้จากดอกเบี้ย 
  • ฟรี! ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาฝาก
  • วงเงินความคุ้มครองเท่ากับจำนวนเงินฝากเมื่อครบระยะเวลาฝากสูงสุดถึง 600,000 บาท 

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ Plus
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิก CIMB Preferred ณ วันเปิดบัญชี)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  15,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24 และ 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 15,000 ถึง 25,000 1.600 % - - - -
  36 เดือน ตั้งแต่ 15,000 ถึง 25,000 1.600 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  เงื่อนไขการเปิดบัญชี
  1. บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิก CIMB Preferred หรือ CIMB Private Banking ในวัน และเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
  2. กรณีผู้เปิดบัญชีที่มีอายุเกินกว่า 65 ปี จะไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
  3. สามารถเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น (นับรวมบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีประเภทรายเดือนทุกประเภท)
  4. เปิดบัญชีตั้งแต่ 15,000 บาท ถึงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 500 บาท เช่น 15,500 บาท 16,000 บาท 16,500 บาท เป็นต้น และยอดเงินฝากรายเดือนต้องเท่ากับยอดเงินเปิดบัญชี
  5. ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน หรือ 36 เดือน
  6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน ที่มีชื่อเดียวกับบัญชีเงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ Plus ที่เปิดไว้คู่กัน
  7. ลูกค้าต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเพื่อใช้โอนเงินต้น และดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และ/หรือใช้บริการหักเงินอัตโนมัติ เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ Plus ทุกเดือน (กรณีสมัครใช้บริการหักเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ Plus เป็นรายเดือน ดอกเบี้ยที่จ่ายจากบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันดังกล่าว จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตั้งแต่บาทแรก ตามที่กรมสรรพากรกำหนด)
  เงื่อนไขการฝาก
  1. ต้องนำฝากจำนวนเงินเท่ากับยอดเงินเปิดบัญชีทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ติดต่อกันจนครบระยะเวลาการฝาก
  2. ขาดฝากเงินไม่เกิน 2 ครั้ง สามารถนำฝากต่อได้โดยวันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากจะเลื่อนออกตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก
  3. ขาดฝากเงินเกิน 2 ครั้ง ได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนดไว้
  เงื่อนไขการประกัน
  1. ระยะเวลาความคุ้มครอง มีผลตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
  2. ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยที่ธนาคารกำหนด ในวงเงินคุ้มครองเท่ากับวงเงินที่ผุ้ฝากมีความประสงค์ในการฝากจนครบระยะเวลาฝาก แต่ไม่เกิน 600,000 บาท 
  3. การให้ความคุ้มครองถือตามอายุของผู้ฝาก ณ วันที่เปิดบัญชีเป็นหลักโดยกำหนดอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 65 ปี และให้ความคุ้มครองจนครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  4. การสิ้นสุดความคุ้มครอง เมื่อลูกค้าฝากเงินครบกำหนดระยะการฝากตามเงื่อนไข หรือ เมื่อลูกค้ายกเลิกการฝากเงินก่อนครบกำหนด หรือบัญชีเงินฝากนี้ถูกปิดบัญชีเนื่องจากลูกค้าขาดการนำฝากตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  n/a
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  หาผู้ฝากเงินถอนเงินก่อนกำหนด จะต้องถอนเงินทั้งจำนวนและบัญชีเงินฝากจะถูกปิด โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไขดังนี้

  1. ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  2. ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝากแต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาและจำนวนเงินที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารไนแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนดไว้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 626 7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  24 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ