บัญชี :
บัญชีฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก/ใบรับฝากเงิน)-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
บัญชีฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก/ใบรับฝากเงิน)-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
ดอกเบี้ย : 1.000 - 1.800 %
Product Highlight
 • เงินฝากประจำแบบมีกำหนดระยะเวลา
 • ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์
 • สะดวกด้วยการใช้ใบรับฝากเงินแทนสมุดเงินฝาก

รายละเอียดบัญชี ไอซีบีซี (ไทย) บัญชีฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก/ใบรับฝากเงิน)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ไอซีบีซี (ไทย)
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก/ใบรับฝากเงิน)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
แบบเผื่อเรียก - 48 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
n/a ทุกจำนวน 1.000 % 0.800 % 0.800 % 0.800 % 0.800 %
1 เดือน น้อยกว่า 1,000,000,000 1.050 % 0.950 % 0.950 % 0.950 % 0.950 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.000 % 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 %
3 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.450 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.450 % 1.300 % 1.300 % 1.300 % 1.300 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.400 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
6 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.550 % 1.350 % 1.350 % 1.350 % 1.350 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.550 % 1.400 % 1.400 % 1.400 % 1.400 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.500 % 1.350 % 1.350 % 1.350 % 1.350 %
12 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.650 % 1.400 % 1.400 % 1.400 % 1.400 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.650 % 1.450 % 1.450 % 1.450 % 1.450 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.600 % 1.400 % 1.400 % 1.400 % 1.400 %
18 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.700 % 1.450 % 1.450 % 1.450 % 1.450 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.700 % 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.650 % 1.450 % 1.450 % 1.450 % 1.450 %
24 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.750 % 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.750 % 1.550 % 1.550 % 1.550 % 1.550 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.700 % 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 %
ระหว่าง 36 เดือน ถึง 48 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.800 % 1.550 % 1.550 % 1.550 % 1.550 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 999,999,999 1.800 % 1.600 % 1.600 % 1.600 % 1.600 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 1.750 % 1.550 % 1.550 % 1.550 % 1.550 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
บัญชีเงินฝากประจำเผื่อเรียก และ 1 เดือน รับเปิดเฉพาะแบบใบรับเงินฝากเท่านั้น
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
เงื่อนไขและการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับใบรับเงินฝาก
 1. วงเงินฝากขั้นต่ำบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ไม่แสวงผลกำไร 50,000 บาท ส่วนนิติบุคคลทั่วไป 100,000 บาท
 2. กรณีลูกค้าประสงค์จะรับดอกเบี้ยเป็นรายงวด จะต้องมียอดเงินในการฝากไม่ต่ำกว่าฉบับหรือครั้งละ 500,000 บาท และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 ต่อปีจากอัตราที่ธนาคารประกาศไว้
 3. เงินฝากประจำที่ธนาคารยินยอมให้ถอนเงินก่อนวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี หรือไม่เกินกว่าอัตราที่ธนาคารสัญญาไว้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะชำระคืนเงินก่อนวันครบกำหนด
 4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาการฝาก และวงเงินที่ได้ประกาศไว้ในกรณีที่เงินฝากมีกำหนดระยะเวลาแตกต่างจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ ธนาคารจะพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดสำหรับระยะเวลาการฝากที่สั้นของช่วงระยะเวลาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารจะกำหนดให้จะไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดสำหรับระยะเวลาการฝากที่ยาวกว่าของช่วงระยะเวลาดังที่กล่าวตามที่ธนาคารเห็นสมควร

เงื่อนไขและการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก

 1. วงเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท และฝากเพิ่มขั้นต่ำครั้งละ 10,000 บาท 
 2. เงินฝากประจำที่ธนาคารยินยอมให้ถอนเงินก่อนวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี หรือไม่เกินกว่าอัตราที่ธนาคารสัญญาไว้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะยินยอมชำระคืนเงินก่อนวันครบกำหนด
 3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาการฝาก และวงเงินที่ได้ประกาศไว้ ในกรณีที่เงินฝากมีกำหนดระยะเวลาแตกต่างจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ ธนาคารจะพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดสำหรับระยะเวลาการฝากที่สั้นของช่วงระยะเวลาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารจะกำหนดให้จะไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดสำหรับระยะเวลาการฝากที่ยาวกว่าของช่วงระยะเวลาดังที่กล่าวตามที่ธนาคารเห็นสมควร
 4. กรณีลูกค้าประสงค์จะรับดอกเบี้ยเป็นรายงวด จะต้องมียอดเงินในการฝากไม่ต่ำกว่าครั้งละ 500,000 บาท และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 ต่อปีจากอัตราที่ธนาคารประกาศไว้
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ฝากในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี หรือไม่เกินกว่าอัตราที่ธนาคารสัญญาไว้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-629-5588
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
4 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ