บัญชี :
ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)
ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)
ดอกเบี้ย : 1.750 - 3.000 %
Product Highlight
ออมเงินง่ายๆ ด้วยใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt) กำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 1 ปี และห้ามถอนก่อนกำหนด ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองเงินฝากตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 พร้อมรับดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
ชื่อบัญชี
:
ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
1-5 ปี
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 499,999 1.750 % 1.750 % - - -
ตั้งแต่ 500,000 ถึง 999,999 2.000 % 2.000 % - - -
ตั้งแต่ 1,000,000 2.000 % 2.000 % - - -
24 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 499,999 2.000 % 2.000 % - - -
ตั้งแต่ 500,000 ถึง 999,999 2.250 % 2.250 % - - -
ตั้งแต่ 1,000,000 2.250 % 2.250 % - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 499,999 2.250 % 2.250 % - - -
ตั้งแต่ 500,000 ถึง 999,999 2.500 % 2.500 % - - -
ตั้งแต่ 1,000,000 2.500 % 2.500 % - - -
48 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 499,999 2.500 % 2.500 % - - -
ตั้งแต่ 500,000 ถึง 999,999 2.750 % 2.750 % - - -
ตั้งแต่ 1,000,000 2.750 % 2.750 % - - -
60 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 499,999 2.750 % 2.750 % - - -
ตั้งแต่ 500,000 ถึง 999,999 3.000 % 3.000 % - - -
ตั้งแต่ 1,000,000 3.000 % 3.000 % - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 • เงินฝากขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท 
 • ระยะเวลาการฝากเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ไม่สามารถถอนเงินก่อนระยะเวลา 1 ปี
 • หากวันที่ครบกำหนดตามใบรับฝากเงินตรงกับวันหยุด บริษัทฯ จะดำเนินการถอนใบรับฝากเงินในวันทำการถัดไป โดยที่บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจำนวนวันที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดในอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในใบรับฝากเงิน
 • การจ่ายคืนเงินต้นบริษัทฯ จะสั่งจ่ายเช็คตามชื่อที่ระบุไว้ในใบรับฝากเงิน โดยจะสั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ หรือ Account Payee Only เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
การจ่ายดอกเบี้ย
:

การจ่ายดอกเบี้ยใบรับฝากเงิน

 • เงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท หากไม่เกิน 1,000,000 บาท รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 • เงินฝากที่เกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป สามารถรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนได้
 • กรณีฝากเงินตั้งแต่ 500,000 - 999,999 บาท ระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป บริษัท จะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • ไม่สามารถถอนเงินก่อนระยะเวลา 1 ปีได้
 • ในกรณีที่ถอนไปรับฝากเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดดอกเบี้ยรับฝากตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2678-3900
Email. contact@worldgroup.co.th
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
6 ส.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ