บัญชี :
ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)-แคปปิตอล ลิ้งค์
ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)-แคปปิตอล ลิ้งค์
ดอกเบี้ย : 2.000 - 3.000 %
Product Highlight
 • บริการด้านการออมเงินในรูปของ "ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)" จาก
  บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด
 • กำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 1 ปี ห้ามถอนก่อนกำหนด
 • สามารถเลือกฝากได้ทั้งแบบระยะเวลา 1 ปี, 2 ปี, 3 ปี, 4 ปี หรือ 5 ปี ซึ่งผู้ฝากเงินจะได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

รายละเอียดบัญชี บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด
ชื่อบัญชี
:
ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
1 - 5 ปี
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 500,000 2.000 % 2.000 % - - -
24 เดือน ตั้งแต่ 500,000 2.250 % 2.250 % - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 500,000 2.500 % 2.500 % - - -
48 เดือน ตั้งแต่ 500,000 2.750 % 2.750 % - - -
60 เดือน ตั้งแต่ 500,000 3.000 % 3.000 % - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ในกรณีที่ใบรับฝากเงินครบกำหนดถอนตรงกับวันหยุดของสถาบันการเงิน บริษัทฯ จะทำการถอนใบรับฝากเงินในวันเปิดทำการถัดไปจากวันหยุดดังกล่าว โดยจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามอัตราที่ระบุในใบรับฝากเงินนั้น
 2. ในกรณีผู้ฝาก ฝากเงินด้วยเช็ค ใบรับฝากเงินจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินตามเช็คครบถ้วน
 3. ในกรณีใบรับฝากเงินครบกำหนด โดยผู้ฝากมิได้ถอนคืน บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ยในส่วนที่เกินวันครบกำหนดในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคารพาณิชย์ตามแต่บริษัทฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเป็นต้นไป ทั้งนี้จะไม่โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ดังนี้
  4.1 อัตราดอกเบี้ยปกติบวกเพิ่มร้อยละ 0.25 ต่อปี สำหรับผู้ฝากเงินรายที่ได้แจ้งยืนยันการต่อ (เปลี่ยน) ใบรับฝากเงิน และได้คืนใบรับฝากเงินให้แก่บริษัทแล้วล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันที่ใบรับฝากเงินครบกำหนด ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยใบรับฝากเงินที่มีผล ณ วันที่ครบอายุการฝากเงินของใบรับฝากฉบับเดิม ผู้ฝากเงินจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยใบรับฝากเงิน ณ วันที่ครบกำหนดอายุการฝากเงินของใบรับฝากฉบับเดิม
  4.2 อัตราดอกเบี้ยปกติทั่วไป สำหรับผู้ฝากเงินรายได้ได้แจ้งยืนยันการต่อ (เปลี่ยน) ใบรับฝากเงิน และได้คืนใบรับฝากเงินให้แก่บริษัทแล้วเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ แต่ไม่เกิน 14 วันทำการ ก่อนวันที่ใบรับฝากเงินครบกำหนด ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจะไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยของประกาศอัตราดอกเบี้ยใบรับฝากเงิน ณ วันที่เวนคืนใบรับฝากเงิน
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ตามความเหมาะสมแต่ละขณะได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การจ่ายดอกเบี้ย
:

การจ่ายดอกเบี้ยใบรับฝาก

 1. ที่มีจำนวนน้อยกว่า 1,000,000 บาท ทางบริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อใบรับฝากเงินครบกำหนด
 2. ที่มีจำนวนตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยจะเริ่มจ่ายดอกเบี้ยในสิ้นเดือนถัดไปนับจากวันที่ออกใบรับฝากเงิน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. ใบรับฝากเงินที่มีอายุไม่ครบ 1 ปี ห้ามถอนก่อนครบกำหนด
 2. กรณีถอนใบรับฝากเงินที่มีอายุมากกว่า 1 ปีก่อนครบกำหนด
 • ทางบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี สำหรับผู้ฝากเงินก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2561 และ
 • ทางบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี สำหรับผู้ฝากเงินตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561
 • ดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปแล้วในส่วนที่เกินจะต้องชำระคืนให้กับบริษัทฯ
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2678-0666
Email. info@capitallink.co.th
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
1 ส.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ