บัญชี :
บัญชีใบรับเงินฝากประจำ(FDR)-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีใบรับเงินฝากประจำ(FDR)-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 0.750 - 1.200 %
Product Highlight
 • มีความมั่นคงเป็นเงินฝากประจำที่มีสิทธิเท่าเทียมเงินฝากประเภทสมุดเงินฝาก
 • รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
 • มีความคล่องตัวมากกว่าการใช้สมุดเงินฝาก
 • เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา บริษัท กองทุน และสถาบันการเงิน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ บัญชีใบรับเงินฝากประจำ(FDR)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีใบรับเงินฝากประจำ(FDR)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
เมื่อทวงถาม - 60 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
n/a ทุกจำนวน - 0.250 % - - -
7 วัน ทุกจำนวน 0.750 % 0.650 % 0.750 % 0.650 % 0.650 %
14 วัน ทุกจำนวน 0.750 % 0.650 % 0.750 % 0.650 % 0.650 %
1 เดือน ทุกจำนวน 0.750 % 0.650 % 0.750 % 0.650 % 0.650 %
2 เดือน ทุกจำนวน 0.750 % 0.650 % 0.750 % 0.650 % 0.650 %
3 เดือน ทุกจำนวน 0.900 % 0.700 % 0.900 % 0.700 % 0.700 %
6 เดือน ทุกจำนวน 1.000 % 0.800 % 1.000 % 0.800 % 0.800 %
12 เดือน ทุกจำนวน 1.200 % 1.000 % 1.200 % 1.000 % 1.000 %
24 เดือน ทุกจำนวน 1.200 % 1.000 % 1.200 % 1.000 % 1.000 %
36 เดือน ทุกจำนวน 1.200 % 1.000 % 1.200 % 1.000 % 1.000 %
60 เดือน ทุกจำนวน 1.200 % 1.000 % 1.200 % 1.000 % 1.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากใบรับเงินฝากประจำ ทำแบบตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (KYC FORM) และต้องแสดงหลักฐานตามที่ธนาคารฯกำหนด
 2. ชื่อบัญชีและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน จะใช้นามสมมติหรือนามแฝงไม่ได้
 3. เปิดบัญชีใหม่ครั้งแรกต้องฝากเงินขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไปและในการฝากครั้งต่อไปใบรับเงินฝากประจำ ต้องมียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
 4. ในกรณีฝากประเภททวงถาม จะรับฝากเฉพาะนิติบุคคล โดยมีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000,000 บาทขึ้นไป และในการฝากครั้งต่อไปต้องมียอดเงินฝาก ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท
 5. ใบรับเงินฝากประจำ 1 ฉบับ ใช้รับฝากเงินได้ 1 ครั้ง
 6. ใบรับเงินฝากประจำประเภทกำหนดระยะเวลา (Term) หากไถ่ถอนก่อนกำหนดคิดอัตราดอกเบี้ยให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภทออมทรัพย์ของธนาคารฯ ณ วันที่ฝากใบรับเงินฝากประจำ
 7. หากใบรับเงินฝากประจำเกินกำหนดระยะเวลา (Over Due) นับตั้งแต่วันที่ตั๋วครบกำหนด ธนาคารฯจะคิดดอกเบี้ยเป็นอัตราออมทรัพย์ ของธนาคารฯ ณ ปัจจุบัน
 8. ใบรับเงินฝากประจำประเภทเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยจะปรับเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารฯ เป็นช่วงระยะเวลาหรืออัตราลอยตัว (Call Float Rate)
 9. ธนาคารฯจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยรับทั้งจำนวนเพื่อนำส่งกรมสรรพากร
 10. ใบรับเงินฝากประจำให้บริการเฉพาะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่เท่านั้น
 11. ในกรณีไถ่ถอนเงิน หรือ ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินลูกค้าต้องลงนามสลักหลังใบรับเงินฝากประจำนั้นๆ และส่งคืนให้กับธนาคารฯ เพื่อแลกเปลี่ยนกับเช็คหรือใบรับเงินฝากประจำฉบับใหม่
การจ่ายดอกเบี้ย
:
 1. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม (Call Deposit) หรือเผื่อเรียก
 2. จ่ายดอกเบี้ยรายวัน(Day Deposit) มี 2 ชนิดคือ 7 วัน และ 14 วัน
 3. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด(Term Deposit ) หรือ ใบรับเงินฝากประจำประเภท 1-2-3-6-12 เดือน และ 1-2-3-5 ปี
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ใบรับเงินฝากประจำประเภทกำหนดระยะเวลา (Term) หากไถ่ถอนก่อนกำหนดคิดอัตราดอกเบี้ยให้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภทออมทรัพย์ ของธนาคารฯ ณ วันที่ซื้อใบรับเงินฝากประจำ
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
7 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ